#TŐKEPORTÁL

Általános Felhasználási Feltételek

Tartalom

 1. Bevezető rendelkezések

 2. Felhasználói azonosítás és -képviselet

 3. Felhasználási feltételek: együttműködés, tájékoztatás, okiratok, értesítések

 4. Díjak, Jutalékok

 5. Titoktartás

 6. A Tőkeportál Zrt. szolgáltatásai

Egységes szerkezetbe foglalva hatályos: 2019. május 24-től.

A Kampánygazdákra vonatkozó szabályzatok hatályosak 2019. február 1-től.

 

 

 

1. Bevezető rendelkezések

 1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a Tőkeportál Zrt. által működtetett tokeportal.hu és app.tokeportal.hu,valamint további, a Tőkeportál Zrt. tulajdonába kerülő domaineken elérhető weboldalak e célra kialakított internetes felületein (a továbbiakban együttesen: „Portál”) regisztráló Felhasználói között létrejövő jogügyletek általános, kötelező feltételeit tartalmazza.
 2. Jelen felhasználási feltételek (Általános Felhasználási Feltételek, ÁFF) tartalmazzák azokat a legfontosabb feltételeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Portál céljának megismeréséhez, és az annak révén elérhető szolgáltatások igénybevételéhez.
 3. Felhasználónak tekintendő az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki regisztrál a Portálon.
 4. A Tőkeportál Zrt. működésének, üzleti modelljének elsődleges célja, hogy a Közösségi Finanszírozáson keresztül, magyarországi zártkörű részvénykibocsátás révén tőkebevonást tervező, zártkörűen működő részvénytársaságokról a magyar jogszabályoknak megfelelően információt szolgáltasson az arra jogosult Felhasználók részére, akik részesedést szerezhetnek a Kampánygazda részvénytársaságokban.
 5. A Tőkeportál Zrt. felelőssége a Kampány szabályos lebonyolítása, így a Kampánygazda által benyújtott Kampány átvizsgálása, a Portálon keresztüli közzététele, a Kampány lezárása, és a sikeresen zárult Kampányok egyes üzleti eredményei (KPI) közzétételének lehetővé tétele. A Befektetési ügylet, a Kampánygazda vállalkozásban az új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés, a részvénykeletkeztetés és -allokáció nem a Portálon keresztül történik, a Tőkeportál Zrt. a Kampányzárást követő, az alaptőke-emelésre irányuló lépéseket csak nyomon követi.
 6. A Tőkeportál Zrt. ajánlatokat nem párosít, pénzt, vagyont nem kezel, csak információkat tesz közzé a Felhasználók védelme érdekében; a jelen ÁFF-ben felsorolt kötelezettségek vállalása mellett, az itt leírt szolgáltatásokat nyújtja.
 7. A Tőkeportál tevékenységét és szabályzatait a vonatkozó európai rendeletek és a Ptk. szabályozzák, összhangban a Tpt. és a Magyar Nemzeti Bank által e szolgáltatás nyújtására vonatkozó iránymutatásával. A Tőkeportál szakmai érdeke, hogy egyre hatékonyabb és versenyképesebb portált üzemeltessen, továbbá versenyképes legyen a nemzetközi gyakorlatokhoz képest is.

Ennek érdekében

 • folyamatosan nyomon követi és részt vesz a leghatékonyabb, fejlett piaci jó gyakorlatnak és szabályozásnak megfelelő, a kis-és kezdő vállalkozások tőkebevonásának akadálymentesítését célzó, a befektetővédelmet is szem előtt tartó, kedvező jogszabályi környezet kialakítását célzó munkában,
 • támogatja és kezdeményezi a Közösségi Finanszírozás sikeres létrehozatalához szükséges oktatási munkát rendezvényeken való részvétellel és azok szervezésével, kiadványok szerkesztésével, online kommunikációval és ismeretterjesztő feladatok ellátásával,
 • részt vesz és példát mutat a startup ökoszisztéma építésében olyan értékteremtő módon, amelyet a Tőkeportálon Kampányt indító vállalkozások és lehetséges Befektetőik a maguk, és a hatékony tőkepiac és azon belül is a közösségi finanszírozási piac javára hasznosítani tudnak.
 • A Tőkeportál Zrt. törekszik további Közösségi Finanszírozási szolgáltatások nyújtására és szívesen fogadja közösségének kezdeményezéseit.
 1. Nyelvhasználat

A Tőkeportál Zrt. hivatalos nyelve a magyar, de arra törekszik, hogy felületei és szabályzatai angol nyelven is elérhetőek legyenek. Ha az angol fordítás tartalma eltér a magyar szövegtől, akkor a magyar nyelvű verzió az irányadó. A Felhasználó és a Tőkeportál Zrt. közötti kapcsolattartás nyelve a magyar, vagy a Felhasználó külön kérésére az angol.

 1. Ügyfélszolgálat, kapcsolat

Email: hello@tokeportal.hu és support@tokeportal.hu. Várható válaszadási idő: 1-5 munkanap.

Portálon üzemeltetett chat szolgáltatás, nyitva munkanapokon 09:00-17:00 óra között, 12:00-13:00 között ebédszünettel.

Messenger: https://www.facebook.com/tokeportal/, Várható válaszadási idő: 1-5 munkanap

Postai úton: 1095 Budapest, Soroksári út 48. .

Személyesen: e-mailen előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen.

 1. Fogalmak

Jelen Szabályzatban és a Tőkeportál összes szabályzatában, dokumentumában, kommunikációjában használt fogalmakat a Fogalomtár szabályozza.

2. Felhasználói azonosítás és -képviselet

 1. Azonosítás

A weboldalon elérhető tartalmakat bárki szabadon böngészheti, így bárki tájékozódhat az aktuálisan futó kampányokról, megismerheti a Kampánygazdák által közzétett nyilvános információkat. Amennyiben a Felhasználó a Portálon keresztül, valamely Kampánygazda vállalkozásba be kíván fektetni, regisztrálnia kell az oldalon. A Tőkeportál Zrt. jogosult meggyőződni a Felhasználó, illetve képviselője személyazonosságáról (Azonosítás). E célból a regisztráció során, és a Portál későbbi használata során is kérheti, hogy a Felhasználó vagy képviselője személyazonosságát, lakcímét, banki folyószámla- és értékpapírszámla-adatait hitelt érdemlően igazolja az alábbi adatok bekérésével (lásd még az Adatvédelmi Tájékoztatót):

 • Az azonosításhoz szükséges, szövegesen megadandó személyes adatok: Vezetéknév, keresztnév, állampolgárság, születési hely, születési idő, anyja leánykori neve, azonosító okmány típusa és száma, lakhely, email-cím;
 • Az azonosításhoz szükséges, fotóként csatolandó dokumentumok:
  • személyi igazolvány mindkét oldala, vagy vezetői engedély, vagy más, személyes adatokat tartalmazó hivatalos okmány;
  • lakcímkártya vagy más, lakcímadatokat tartalmazó hivatalos okmány;
  • A befektetői profil megszerzéséhez szükséges a 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat, illetve értékpapírszámla-kivonat első oldalának bemutatása is, amelynek a fejlécében a lakcímkártyán szereplő címnek kell szerepelnie, és amin a számlaszám jól látható. A forgalomnak nem szükséges olvashatónak lennie: az kitakarható). Ha külföldi személy regisztrál, akkor az ő felelőssége előzetesen informálódni a Tőkeportáltól, hogy a külföldi értékpapírszámlára megszervezhető-e az új részvények transzferálása.
  • egy egyedi fotó (szelfi), amin a Felhasználó arca mellett tartott azonosító okmánya is látszik.

Az adatok kezelését az Adatvédelmi Tájékoztató szabályozza.

A Portál Felhasználói tudomásul veszik, hogy a regisztrációjuk illetve azonosításuk a Portálon érvényét vesztheti, ha az időtartam-vagy tranzakció-alapú díjfizetéshez kötött. A Portál üzleti modellje szerint a Portál használata (jelképes) díjfizetéshez kötött, amely díjak felmerülése esetén a Felhasználókat értesíti (a „béta” verzióban nincsenek felhasználói díjak). A regisztrált Felhasználó az azonosítást követően ismerheti meg a befektetésre vonatkozó részletszabályokat, illetve az üzletszabályzatot.

 1. Felhasználói felelősség

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy Felhasználói adataihoz további személyek ne férjenek hozzá, és köteles a Portálról kilépni minden alkalommal, amikor befejezi a Portál használatát.

 1. Adatkezelés

A Felhasználó a Portálon történő regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Tőkeportál az általa megadott személyes adatokat saját hatáskörben tranzakciónként ellenőrizze, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettek alapján azokat kezelje. Ha az ellenőrzés során kérdés, hiba, hiány merül fel, akkor a Tőkeportál a hiányzó adatok pótlására szólíthatja fel a Felhasználót. Az ismételt hiánypótlásra való felszólítás díjköteles. A Tőkeportál a Felhasználót a rendszer használatában korlátozhatja vagy kizárhatja, ha a Felhasználó a hiányzó, hibás, téves adatokat ismételt felhívásra sem pótolja vagy javítja.

 1. Képviselők, meghatalmazottak

A Tőkeportál Zrt. jogosult meggyőződni a jogi személy Felhasználó képviselőjének képviseleti jogáról. E célból kérheti, hogy a Felhasználó képviselője képviseleti jogát hitelt érdemlően igazolja. A Tőkeportál Zrt. a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig a Felhasználó képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a Tőkeportál Zrt.-hez be nem érkezik.

A Tőkeportál Zrt. a Magyarország területén- és joghatóságán kívül készült meghatalmazást meghatározott formában fogad el. A Tőkeportál Zrt. a külügyekért felelős miniszter által arra felhatalmazott konzul készítette konzuli okiratot és konzuli tanúsítványt, valamint az arra felhatalmazott tiszteletbeli konzul által készített diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille tanúsítvánnyal ellátott okiratot Magyarország területén kiállított okiratnak tekinti.

 1.  A Tőkeportál Zrt.-hez intézett – mind a közokiratba, mind a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazásnak legalább a következő tartalmi elemeket magában kell foglalnia:

Meghatalmazó és a meghatalmazott neve, a meghatalmazó és a meghatalmazott beazonosítására/személyazonosítására alkalmas adatainak megjelölését (cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám/ név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím, személyazonosító okmány száma), meghatalmazó aláírása.

Az ügyvédnek adott meghatalmazás esetében az ügyvédekről szóló törvény az irányadó.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell:

 • a meghatalmazás tárgyát, időtartamát, lejártát és keltét, helyét;
 • a meghatalmazás keltét (hely és időpont);
 • a meghatalmazó aláírását.

A meghatalmazott további harmadik személy részére meghatalmazást nem adhat.

A meghatalmazás megszűnik a Felhasználó általi visszavonással, a meghatalmazásban meghatározott idő lejártával, a Felhasználó halálával, a meghatalmazott halálával, a jogszabályban és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb esetben.

 1. Szankciók

A Tőkeportál a Felhasználót a Portál használatában korlátozhatja, abból kizárhatja, ha Felhasználó nem tartja be a használatra vonatkozó szabályokat. Ezen eseteket az Azonosított, profillal rendelkező felhasználókra vonatkozó ÁSzF rögzíti.

3. Felhasználási feltételek: együttműködés, tájékoztatás, okiratok, értesítések

 1. A Portálon böngészni minden Felhasználó jogosult, azonban Befektetési szándék jelzésére, azaz tranzakcióra (a „Befektetek” gombra való kattintásra) csak azonosított, Befektetői státuszt nyert Felhasználók jogosultak. A Portálon való regisztráció a Tőkeportál Zrt. ÁSzF-jének és minden szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzatok) elfogadását, annak betartására vonatkozó kötelezettségvállalást jelent.
 1. A Tőkeportál Zrt. szabályzatainak megszegése vagy az azokkal való visszaélés esetén jogosult a Felhasználót korlátozni, azaz felhasználási jogait 30 napra felfüggeszteni vagy véglegesen megvonni (kizárás). Mindkét eset indoklással ellátott Vezérigazgatói határozatot követően áll be, ami ellen az érintett Felhasználó panasszal élhet.
 1. A Tőkeportál Zrt. és a Felhasználó szerződéses kapcsolataikban megfelelően együttműködnek és így a szerződés szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról egymást késedelem nélkül értesítik. A Tőkeportál Zrt. az együttműködés és a tájékoztatás során az olyan Felhasználó magatartását veszi alapul, aki észszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.
 1. A Tőkeportál Zrt. bármilyen jog vagy tény fennállását igazoló okirat esetében kérheti 30 napnál nem régebbi keltezésű eredeti példány rendelkezésre bocsátását.
 1. A Tőkeportál Zrt. az alábbi – Általános Szerződési Feltételekben meghatározott – módokon tarthat kapcsolatot a Felhasználóval:
 • írásban: (i) levélben, kézbesítési módtól függetlenül, (ii) e-mailben, (iii) elektronikus csatornán,
 • szóban: (iv.) telefonon, (v) videókapcsolaton, (vi) személyesen.

4. Díjak, Jutalékok

 1. A Tőkeportál Zrt. a szolgáltatásaiért felszámított jutalékok, díjak, egyéb felmerülő fizetendő költségek mértékét és esedékességét az ÁSzF szabályozza.

5. Titoktartás

 1. A Tőkeportál Zrt. az egyes Felhasználóiról rendelkezésére álló minden olyan adatot, tényt, információt, amely a Felhasználó személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi és üzleti kapcsolataira, valamint banki illetve értékpapír-számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Tőkeportál Zrt.-vel kötött szerződésére és megállapodására vonatkozik – az ügylet jellegétől függően –, üzleti titokként, illetve értékpapírtitokként kezel. Természetes személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók.
 2. A titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – a Tőkeportál Zrt. minden vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik a Felhasználókkal kapcsolatos információkhoz a Tőkeportál Zrt.-vel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
 3. Az üzleti titok, illetve értékpapírtitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
 4. a Tőkeportál Zrt. és a Felhasználó erről szerződésben megállapodtak, vagy
 5. a Felhasználó, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható üzleti titokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha a Felhasználó ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történő szerződéskötés keretében nyújtja.

6.  A Tőkeportál Zrt. szolgáltatásai

 1. A Tőkeportál Zrt. mint szolgáltató a Felhasználóinak a következő szolgáltatásokat nyújtja:
 • A Portál folyamatos, biztonságos üzemeltetése;
 • Regisztrált Kampánygazda vállalkozások számára nyújtott üzletviteli tanácsadás: jogi kérdésekben, üzletfejlesztésben, kommunikációban jártas mentorokkal és partnerekkel való hatékony kapcsolatfelvétel a sikeres, hatékony Kampány indítása érdekében;
 • Kampányok online lebonyolítása, felügyelete. A Tőkeportál Zrt. akkor engedélyezi egy Kampány elindítását, ha a Kampánygazdával erről megállapodást kötött, és a Kampány megfelel a Tőkeportál Zrt belső szabályzatainak a Kampány értékelése szempontjából. Ezen szempontokat a Felhasználók a Tőkeportál publikációiból, a weboldalon elérhető Gyakran Ismételt Kérdések alapján, az interneten található információkból, oktatási anyagokból és az egyéni konzultációk során ismerhetik meg. Külföldi székhelyű Kampánygazda felelőssége, hogy előzetesen informálódjon a magyarországi értékpapír-kibocsátás lehetőségeiről, szabályairól.
 • Információszolgáltatás. A Tőkeportál a Kampányok szakmai tartalmát, a Kampányok lényeges információit és a Kampány sikerességének megítéléséhez szükséges alapvető információkat folyamatosan közzéteszi a weboldalán és a hírleveleiben (utóbbihoz nem csak Felhasználók férhetnek hozzá, hanem bárki, aki a hírlevélre feliratkozik.);
 • Befektetési dokumentáció elkészítésében való közreműködés, Befektető keresés. A Tőkeportál mindent megtesz, hogy a Befektetési anyagok a lehető legjobb minőségben készüljenek el, és ebben minden segítséget megad. Abban is segítséget nyújt, hogy a Kampánygazda a megfelelően előkészített, és általa elfogadott Kampányhoz Befektetőt találjon.
 • Fórum, közösségi média, blog szolgáltatások a piaci résztvevők képzése, tájékoztatása érdekében.
 1. A Tőkeportál Zrt. mindent elkövet annak érdekében, hogy a Portálhoz való hozzáférést folyamatosan biztosítsa. A Tőkeportál Zrt. fenntartja a jogot a Portál és az ahhoz tartozó szolgáltatások korlátozásához és módosításához. Technikai probléma esetén a Tőkeportál Zrt. 24 órán belül mindent megtesz a probléma elhárítása érdekében, amennyiben előreláthatólag ennél tovább tart a megoldás, akkor értesíti a Felhasználókat és Kampánygazdákat.
 2. A Tőkeportál Zrt.-nek joga van az általa működtetett chat, blog és fórumszolgáltatások moderálására, az oda nem illő, vagy az üzletmenetet gátló vagy sértő Felhasználói hozzászólások törlésére, és ezzel összefüggésben, indokolt esetben a Felhasználó felfüggesztésére, kizárására.
 3. A Tőkeportál Zrt. a Kampány e célra nyitott elkülönített számlájára érkezett összeg alapján kalkulált előzetes adatot mint „eddig összegyűlt tőke” publikálj

 

Tőkeportál Zrt. © Minden jog fenntartva.

 

További információ: hello@tokeportal.hu

Tartalom

Bevezető rendelkezések 1

Felhasználói azonosítás és -képviselet 2

Felhasználási feltételek: együttműködés, tájékoztatás, okiratok, értesítések 3

Díjak, Jutalékok 3

Titoktartás 3

A Tőkeportál Zrt. szolgáltatásai 4

 

Egységes szerkezetbe foglalva hatályos: 2019. május 24-től.

A Kampánygazdákra vonatkozó szabályzatok hatályosak 2019. február 1-től.

 

 

 

1. Bevezető rendelkezések

 1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a Tőkeportál Zrt. által működtetett tokeportal.hu és app.tokeportal.hu,valamint további, a Tőkeportál Zrt. tulajdonába kerülő domaineken elérhető weboldalak e célra kialakított internetes felületein (a továbbiakban együttesen: „Portál”) regisztráló Felhasználói között létrejövő jogügyletek általános, kötelező feltételeit tartalmazza.
 2. Jelen felhasználási feltételek (Általános Felhasználási Feltételek, ÁFF) tartalmazzák azokat a legfontosabb feltételeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Portál céljának megismeréséhez, és az annak révén elérhető szolgáltatások igénybevételéhez.
 3. Felhasználónak tekintendő az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki regisztrál a Portálon.
 4. A Tőkeportál Zrt. működésének, üzleti modelljének elsődleges célja, hogy a Közösségi Finanszírozáson keresztül, magyarországi zártkörű részvénykibocsátás révén tőkebevonást tervező, zártkörűen működő részvénytársaságokról a magyar jogszabályoknak megfelelően információt szolgáltasson az arra jogosult Felhasználók részére, akik részesedést szerezhetnek a Kampánygazda részvénytársaságokban.
 5. A Tőkeportál Zrt. felelőssége a Kampány szabályos lebonyolítása, így a Kampánygazda által benyújtott Kampány átvizsgálása, a Portálon keresztüli közzététele, a Kampány lezárása, és a sikeresen zárult Kampányok egyes üzleti eredményei (KPI) közzétételének lehetővé tétele. A Befektetési ügylet, a Kampánygazda vállalkozásban az új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés, a részvénykeletkeztetés és -allokáció nem a Portálon keresztül történik, a Tőkeportál Zrt. a Kampányzárást követő, az alaptőke-emelésre irányuló lépéseket csak nyomon követi.
 6. A Tőkeportál Zrt. ajánlatokat nem párosít, pénzt, vagyont nem kezel, csak információkat tesz közzé a Felhasználók védelme érdekében; a jelen ÁFF-ben felsorolt kötelezettségek vállalása mellett, az itt leírt szolgáltatásokat nyújtja.
 7. A Tőkeportál tevékenységét és szabályzatait a vonatkozó európai rendeletek és a Ptk. szabályozzák, összhangban a Tpt. és a Magyar Nemzeti Bank által e szolgáltatás nyújtására vonatkozó iránymutatásával. A Tőkeportál szakmai érdeke, hogy egyre hatékonyabb és versenyképesebb portált üzemeltessen, továbbá versenyképes legyen a nemzetközi gyakorlatokhoz képest is.

Ennek érdekében

 • folyamatosan nyomon követi és részt vesz a leghatékonyabb, fejlett piaci jó gyakorlatnak és szabályozásnak megfelelő, a kis-és kezdő vállalkozások tőkebevonásának akadálymentesítését célzó, a befektetővédelmet is szem előtt tartó, kedvező jogszabályi környezet kialakítását célzó munkában,
 • támogatja és kezdeményezi a Közösségi Finanszírozás sikeres létrehozatalához szükséges oktatási munkát rendezvényeken való részvétellel és azok szervezésével, kiadványok szerkesztésével, online kommunikációval és ismeretterjesztő feladatok ellátásával,
 • részt vesz és példát mutat a startup ökoszisztéma építésében olyan értékteremtő módon, amelyet a Tőkeportálon Kampányt indító vállalkozások és lehetséges Befektetőik a maguk, és a hatékony tőkepiac és azon belül is a közösségi finanszírozási piac javára hasznosítani tudnak.
 • A Tőkeportál Zrt. törekszik további Közösségi Finanszírozási szolgáltatások nyújtására és szívesen fogadja közösségének kezdeményezéseit.
 1. Nyelvhasználat

A Tőkeportál Zrt. hivatalos nyelve a magyar, de arra törekszik, hogy felületei és szabályzatai angol nyelven is elérhetőek legyenek. Ha az angol fordítás tartalma eltér a magyar szövegtől, akkor a magyar nyelvű verzió az irányadó. A Felhasználó és a Tőkeportál Zrt. közötti kapcsolattartás nyelve a magyar, vagy a Felhasználó külön kérésére az angol.

 1. Ügyfélszolgálat, kapcsolat

Email: hello@tokeportal.hu és support@tokeportal.hu. Várható válaszadási idő: 1-5 munkanap.

Portálon üzemeltetett chat szolgáltatás, nyitva munkanapokon 09:00-17:00 óra között, 12:00-13:00 között ebédszünettel.

Messenger: https://www.facebook.com/tokeportal/, Várható válaszadási idő: 1-5 munkanap

Postai úton: 1095 Budapest, Soroksári út 48. .

Személyesen: e-mailen előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen.

 1. Fogalmak

Jelen Szabályzatban és a Tőkeportál összes szabályzatában, dokumentumában, kommunikációjában használt fogalmakat a Fogalomtár szabályozza.

2. Felhasználói azonosítás és -képviselet

 1. Azonosítás

A weboldalon elérhető tartalmakat bárki szabadon böngészheti, így bárki tájékozódhat az aktuálisan futó kampányokról, megismerheti a Kampánygazdák által közzétett nyilvános információkat. Amennyiben a Felhasználó a Portálon keresztül, valamely Kampánygazda vállalkozásba be kíván fektetni, regisztrálnia kell az oldalon. A Tőkeportál Zrt. jogosult meggyőződni a Felhasználó, illetve képviselője személyazonosságáról (Azonosítás). E célból a regisztráció során, és a Portál későbbi használata során is kérheti, hogy a Felhasználó vagy képviselője személyazonosságát, lakcímét, banki folyószámla- és értékpapírszámla-adatait hitelt érdemlően igazolja az alábbi adatok bekérésével (lásd még az Adatvédelmi Tájékoztatót):

 • Az azonosításhoz szükséges, szövegesen megadandó személyes adatok: Vezetéknév, keresztnév, állampolgárság, születési hely, születési idő, anyja leánykori neve, azonosító okmány típusa és száma, lakhely, email-cím;
 • Az azonosításhoz szükséges, fotóként csatolandó dokumentumok:
  • személyi igazolvány mindkét oldala, vagy vezetői engedély, vagy más, személyes adatokat tartalmazó hivatalos okmány;
  • lakcímkártya vagy más, lakcímadatokat tartalmazó hivatalos okmány;
  • A befektetői profil megszerzéséhez szükséges a 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat, illetve értékpapírszámla-kivonat első oldalának bemutatása is, amelynek a fejlécében a lakcímkártyán szereplő címnek kell szerepelnie, és amin a számlaszám jól látható. A forgalomnak nem szükséges olvashatónak lennie: az kitakarható). Ha külföldi személy regisztrál, akkor az ő felelőssége előzetesen informálódni a Tőkeportáltól, hogy a külföldi értékpapírszámlára megszervezhető-e az új részvények transzferálása.
  • egy egyedi fotó (szelfi), amin a Felhasználó arca mellett tartott azonosító okmánya is látszik.

Az adatok kezelését az Adatvédelmi Tájékoztató szabályozza.

A Portál Felhasználói tudomásul veszik, hogy a regisztrációjuk illetve azonosításuk a Portálon érvényét vesztheti, ha az időtartam-vagy tranzakció-alapú díjfizetéshez kötött. A Portál üzleti modellje szerint a Portál használata (jelképes) díjfizetéshez kötött, amely díjak felmerülése esetén a Felhasználókat értesíti (a „béta” verzióban nincsenek felhasználói díjak). A regisztrált Felhasználó az azonosítást követően ismerheti meg a befektetésre vonatkozó részletszabályokat, illetve az üzletszabályzatot.

 1. Felhasználói felelősség

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy Felhasználói adataihoz további személyek ne férjenek hozzá, és köteles a Portálról kilépni minden alkalommal, amikor befejezi a Portál használatát.

 1. Adatkezelés

A Felhasználó a Portálon történő regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Tőkeportál az általa megadott személyes adatokat saját hatáskörben tranzakciónként ellenőrizze, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettek alapján azokat kezelje. Ha az ellenőrzés során kérdés, hiba, hiány merül fel, akkor a Tőkeportál a hiányzó adatok pótlására szólíthatja fel a Felhasználót. Az ismételt hiánypótlásra való felszólítás díjköteles. A Tőkeportál a Felhasználót a rendszer használatában korlátozhatja vagy kizárhatja, ha a Felhasználó a hiányzó, hibás, téves adatokat ismételt felhívásra sem pótolja vagy javítja.

 1. Képviselők, meghatalmazottak

A Tőkeportál Zrt. jogosult meggyőződni a jogi személy Felhasználó képviselőjének képviseleti jogáról. E célból kérheti, hogy a Felhasználó képviselője képviseleti jogát hitelt érdemlően igazolja. A Tőkeportál Zrt. a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig a Felhasználó képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a Tőkeportál Zrt.-hez be nem érkezik.

A Tőkeportál Zrt. a Magyarország területén- és joghatóságán kívül készült meghatalmazást meghatározott formában fogad el. A Tőkeportál Zrt. a külügyekért felelős miniszter által arra felhatalmazott konzul készítette konzuli okiratot és konzuli tanúsítványt, valamint az arra felhatalmazott tiszteletbeli konzul által készített diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille tanúsítvánnyal ellátott okiratot Magyarország területén kiállított okiratnak tekinti.

 1.  A Tőkeportál Zrt.-hez intézett – mind a közokiratba, mind a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazásnak legalább a következő tartalmi elemeket magában kell foglalnia:

Meghatalmazó és a meghatalmazott neve, a meghatalmazó és a meghatalmazott beazonosítására/személyazonosítására alkalmas adatainak megjelölését (cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám/ név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím, személyazonosító okmány száma), meghatalmazó aláírása.

Az ügyvédnek adott meghatalmazás esetében az ügyvédekről szóló törvény az irányadó.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell:

 • a meghatalmazás tárgyát, időtartamát, lejártát és keltét, helyét;
 • a meghatalmazás keltét (hely és időpont);
 • a meghatalmazó aláírását.

A meghatalmazott további harmadik személy részére meghatalmazást nem adhat.

A meghatalmazás megszűnik a Felhasználó általi visszavonással, a meghatalmazásban meghatározott idő lejártával, a Felhasználó halálával, a meghatalmazott halálával, a jogszabályban és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb esetben.

 1. Szankciók

A Tőkeportál a Felhasználót a Portál használatában korlátozhatja, abból kizárhatja, ha Felhasználó nem tartja be a használatra vonatkozó szabályokat. Ezen eseteket az Azonosított, profillal rendelkező felhasználókra vonatkozó ÁSzF rögzíti.

3. Felhasználási feltételek: együttműködés, tájékoztatás, okiratok, értesítések

 1. A Portálon böngészni minden Felhasználó jogosult, azonban Befektetési szándék jelzésére, azaz tranzakcióra (a „Befektetek” gombra való kattintásra) csak azonosított, Befektetői státuszt nyert Felhasználók jogosultak. A Portálon való regisztráció a Tőkeportál Zrt. ÁSzF-jének és minden szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzatok) elfogadását, annak betartására vonatkozó kötelezettségvállalást jelent.
 1. A Tőkeportál Zrt. szabályzatainak megszegése vagy az azokkal való visszaélés esetén jogosult a Felhasználót korlátozni, azaz felhasználási jogait 30 napra felfüggeszteni vagy véglegesen megvonni (kizárás). Mindkét eset indoklással ellátott Vezérigazgatói határozatot követően áll be, ami ellen az érintett Felhasználó panasszal élhet.
 1. A Tőkeportál Zrt. és a Felhasználó szerződéses kapcsolataikban megfelelően együttműködnek és így a szerződés szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról egymást késedelem nélkül értesítik. A Tőkeportál Zrt. az együttműködés és a tájékoztatás során az olyan Felhasználó magatartását veszi alapul, aki észszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.
 1. A Tőkeportál Zrt. bármilyen jog vagy tény fennállását igazoló okirat esetében kérheti 30 napnál nem régebbi keltezésű eredeti példány rendelkezésre bocsátását.
 1. A Tőkeportál Zrt. az alábbi – Általános Szerződési Feltételekben meghatározott – módokon tarthat kapcsolatot a Felhasználóval:
 • írásban: (i) levélben, kézbesítési módtól függetlenül, (ii) e-mailben, (iii) elektronikus csatornán,
 • szóban: (iv.) telefonon, (v) videókapcsolaton, (vi) személyesen.

4. Díjak, Jutalékok

 1. A Tőkeportál Zrt. a szolgáltatásaiért felszámított jutalékok, díjak, egyéb felmerülő fizetendő költségek mértékét és esedékességét az ÁSzF szabályozza.

5. Titoktartás

 1. A Tőkeportál Zrt. az egyes Felhasználóiról rendelkezésére álló minden olyan adatot, tényt, információt, amely a Felhasználó személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi és üzleti kapcsolataira, valamint banki illetve értékpapír-számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Tőkeportál Zrt.-vel kötött szerződésére és megállapodására vonatkozik – az ügylet jellegétől függően –, üzleti titokként, illetve értékpapírtitokként kezel. Természetes személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók.
 2. A titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – a Tőkeportál Zrt. minden vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik a Felhasználókkal kapcsolatos információkhoz a Tőkeportál Zrt.-vel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
 3. Az üzleti titok, illetve értékpapírtitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
 4. a Tőkeportál Zrt. és a Felhasználó erről szerződésben megállapodtak, vagy
 5. a Felhasználó, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható üzleti titokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha a Felhasználó ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történő szerződéskötés keretében nyújtja.

6.       A Tőkeportál Zrt. szolgáltatásai

 1. A Tőkeportál Zrt. mint szolgáltató a Felhasználóinak a következő szolgáltatásokat nyújtja:
 • A Portál folyamatos, biztonságos üzemeltetése;
 • Regisztrált Kampánygazda vállalkozások számára nyújtott üzletviteli tanácsadás: jogi kérdésekben, üzletfejlesztésben, kommunikációban jártas mentorokkal és partnerekkel való hatékony kapcsolatfelvétel a sikeres, hatékony Kampány indítása érdekében;
 • Kampányok online lebonyolítása, felügyelete. A Tőkeportál Zrt. akkor engedélyezi egy Kampány elindítását, ha a Kampánygazdával erről megállapodást kötött, és a Kampány megfelel a Tőkeportál Zrt belső szabályzatainak a Kampány értékelése szempontjából. Ezen szempontokat a Felhasználók a Tőkeportál publikációiból, a weboldalon elérhető Gyakran Ismételt Kérdések alapján, az interneten található információkból, oktatási anyagokból és az egyéni konzultációk során ismerhetik meg. Külföldi székhelyű Kampánygazda felelőssége, hogy előzetesen informálódjon a magyarországi értékpapír-kibocsátás lehetőségeiről, szabályairól.
 • Információszolgáltatás. A Tőkeportál a Kampányok szakmai tartalmát, a Kampányok lényeges információit és a Kampány sikerességének megítéléséhez szükséges alapvető információkat folyamatosan közzéteszi a weboldalán és a hírleveleiben (utóbbihoz nem csak Felhasználók férhetnek hozzá, hanem bárki, aki a hírlevélre feliratkozik.);
 • Befektetési dokumentáció elkészítésében való közreműködés, Befektető keresés. A Tőkeportál mindent megtesz, hogy a Befektetési anyagok a lehető legjobb minőségben készüljenek el, és ebben minden segítséget megad. Abban is segítséget nyújt, hogy a Kampánygazda a megfelelően előkészített, és általa elfogadott Kampányhoz Befektetőt találjon.
 • Fórum, közösségi média, blog szolgáltatások a piaci résztvevők képzése, tájékoztatása érdekében.
 1. A Tőkeportál Zrt. mindent elkövet annak érdekében, hogy a Portálhoz való hozzáférést folyamatosan biztosítsa. A Tőkeportál Zrt. fenntartja a jogot a Portál és az ahhoz tartozó szolgáltatások korlátozásához és módosításához. Technikai probléma esetén a Tőkeportál Zrt. 24 órán belül mindent megtesz a probléma elhárítása érdekében, amennyiben előreláthatólag ennél tovább tart a megoldás, akkor értesíti a Felhasználókat és Kampánygazdákat.
 2. A Tőkeportál Zrt.-nek joga van az általa működtetett chat, blog és fórumszolgáltatások moderálására, az oda nem illő, vagy az üzletmenetet gátló vagy sértő Felhasználói hozzászólások törlésére, és ezzel összefüggésben, indokolt esetben a Felhasználó felfüggesztésére, kizárására.
 3. A Tőkeportál Zrt. a Kampány e célra nyitott elkülönített számlájára érkezett összeg alapján kalkulált előzetes adatot mint „eddig összegyűlt tőke” publikálj

 

Tőkeportál Zrt. © Minden jog fenntartva.

 

További információ: hello@tokeportal.hu