#TŐKEPORTÁL

Fogalomtár

ÁFF

Általános Felhasználási Feltételek

Angyalbefektető

Jelentős befektetői, vállalkozói és/vagy iparági tapasztalattal rendelkező magánszemély, aki korai fázisban lévő vállalkozások működését finanszírozza, tanácsokkal és személyes összeköttetéseivel segíti a vállalkozás fejlődését, a Kampányban akár Vezető Befektetői szerepet vállal, és ezért cserébe jellemzően kisebbségi részesedést szerez a Kampánygazdában

ÁSzF

Általános Szerződési Feltételek

Azonosítás

A Regisztráció során a Portált használni kívánó személy az ÁSzF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása mellett regisztrálhat az e-mail-címével, illetve a közösségi média fiókjával. A Portálon elérhető tartalmak megismeréséhez, művelet kezdeményezéséhez Felhasználói Profilt kell létrehoznia, amihez Azonosított Felhasználóvá kell válnia. A Felhasználónak a Profil létrehozásához az alábbi adatokat szükséges megadnia, és az iratmásolatokat feltöltetnie: vezetéknév,…

Azonosítási eljárás

A Tőkeportál által lefolytatott, az ÁSzF-ben meghatározott, az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelő eljárás, amely során a Felhasználóból Azonosított Felhasználó lesz.

Azonosított felhasználó

A Platformon az Azonosítás folyamatát sikeresen befejezett Felhasználó.

Befektetés

A Befektetői Profillal rendelkező Felhasználónak az adott Kampány “Befektetek” gombjára történő kattintással tett szándéknyilatkozata, amellyel jogosultságot nyer a Kampányban bemutatott befektetési lehetőség részleteinek megtekintésére, a részvények átvételére vonatkozó Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozat megtételére A végleges nyilatkozat a teljes befektetési összeg határidőben történő átutalását követően, annak megfizetésével áll elő.

Befektetési csomag (perks)

A Kampánygazda szerkesztheti úgy a Kampányát, hogy – a Befektetői érdeklődés felkeltése érdekében, a Közösségi Finanszírozás nemzetközi jó gyakorlata alapján – a különböző összegű Befektetési szándékokat különböző jelképes vagy kis értékű juttatásokkal jutalmazza. Az adott Befektetési összeghez tartozó juttatás a Befektetési csomag.

Befektetési feltételek

A Kampánygazda által a Befektetési Dokumentáció részeként a Befektetői profillal rendelkező Felhasználók számára közzétett, a részvényesek jogait, az árazást, és minden egyéb lényeges információt tartalmazó dokumentum, amely alapján a Kampánygazda – sikeres Kampány esetén – a Vezető Befektetővel, illetve a többi Befektetővel lebonyolítja a tőkeemelést. Ha a Befektetési Feltételek indikatívak, azaz nem kötelezőek, akkor elképzelhető,…

Befektető

A Platformon Befektetői profillal rendelkező, Azonosított Felhasználókat egységesen Befektetőnek nevezzük. A Bszt. alapján két csoportjukat különböztetjük meg: a Minősített és a Nem minősített Befektetőket. A Tőkeportál a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően, a Kockázati Tájékoztatóban részletezett kockázatok csökkentése érdekében azt ajánlja, hogy az Angyalbefektetőként hitelesített befektetőkön kívül, a nem minősített Befektetők Kampányonként maximum 3.000.000,- Ft, azaz…

Befektetői dokumentáció

A Kampánygazda által készített és Tőkeportál részére jóváhagyásra benyújtott dokumentum csomag, amely tartalmazza a kampányvideót, a kampányleírást, a pénzügyi tervet, az egyoldalas nyilvános összefoglalót (one pager), a befektetési prezentációt (deck), valamint a Befektetési Feltételeket magyarul és angolul. Jóváhagyást követően e dokumentumok a Kampány indításakor lesznek elérhetőek a Befektetők számára.

Befektetői kockázat-vállalási kérdőív

Minden nem minősített Befektető által kitöltendő rövid online teszt, ami a kezdő vállalkozásokba (startupokba) való Befektetés kiemelt kockázataira hívja fel a figyelmet.

Befektetői profil

Az Azonosított Felhasználó által a Platformon a bankszámla és értékpapír-számla adatainak megadásával létrehozott profil. A profilok tartalma nem nyilvános.

BSzt.

A befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény.

Cégérték

A cégérték a Kampány előtti cégérték, amit úgy számít ki a Kampánygazda, hogy a bevonandó tőkéért kínált részesedéssel együtt számított jövőbeli cégértékből levonja a felkínált részesedés értékét, azaz a minimális Tőkecélt.

Előregisztráció

Előregisztrációnak nevezzük a Tőkeportál illetve egy adott kampány indulását megelőző regisztrációt a platformon.

Előzetes Kötelezettség-vállalási Nyilatkozat (EKNy)

A Befektetési szándék kinyilvánításának módja, amelyet a Befektetői Profillal rendelkező Felhasználó az adott Kampánnyal kapcsolatos befektetésre szánt összeg megjelölésével tesz meg, s amit a Kampánygazda a szándék érvényességét bizonyító előlegnek vagy a teljes összegnek a letéti számlán határidőben történő jóváírásakor fogad el. A Tőkeportál az előleg összegét és a letéti számla adatait az EKNy visszaigazolásával…

Értékpapírszámla

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 46. pontja szerint a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás.

Exit, részvények eladása

A vállalkozás eladása, jellemzően felvásárlás, vagy tőzsdei bevezetés során történő értékesítés, amely a startup vállalkozások esetében, jellemzően évek múlva következik be, amikor a Befektetők el tudják adni a vállalkozásban szerzett teljes részesedésüket. A korai fázisban lévő vállalkozások befektetői leggyakrabban az Exit során realizálnak nyereséget a Befektetéseiken, illetve a részvények (másodlagos forgalmazása révén történő) eladásakor. A…

Fedezett hónapok száma

A vállalkozás fenntarthatósága alatt az üzleti terve szerinti havi fix költségek (burn rate) fedezettségé értjük, hónapok számában kifejezve, amit a Kampánygazda az Egyoldalas Összefoglalóban, illetve a Pénzügyi terv összefoglalóban jelez.

Felhasználó

A Felhasználó az email-címmel vagy közösségi média profillal a Platformon regisztrált, de még nem azonosított (azaz egyedileg előre nem meghatározott) természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Platformon közölt tartalmak csak korlátozott részéhez férhet hozzá.

Forgalomba hozatal

Az értékpapír tulajdonjogának első ízben történő keletkeztetésére irányuló eljárás. A Tőkeportálon induló Kampányok a zártkörű forgalomba hozatal jogszabályi feltételeinek felelnek meg. Zártkörű Forgalomba hozatal az előre egyedileg azonosított (ismert), Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozatot tett Felhasználók által eszközölt, új részvények kibocsátásával létrejövő alaptőke-emelés a Kampánygazda vállalkozásban. Ha az adott Kampányban a forgalomba hozatal jegyzéssel történik, azt a…

Fórum

A Portálon létrehozott üzenetváltásra alkalmas online felület, amelyen a Felhasználók közvetlenül a Kampánygazdának tehetik fel kérdéseiket.

Impact, társadalmi hatás

A Közösségi Befektetők szemében a Kampány vonzerejét növeli, ha a pénzügyi szempontból eredményes működés mellett megoldásukkal társadalmi kihívásokra is képesek választ adni. Az impact hatást kiváltó vállalkozások különösen alkalmasak Közösségi Finanszírozásra, hiszen az adott társadalmi probléma kapcsán érintett közösségek a megoldás reményében a Kampány Befektetőivé válhatnak.

Információs idő és információszolgáltatási kötelezettség

Az az időintervallum, amely alatt a Befektetők a Kampánygazdától a Kampány lezárulását követően a vállalkozás gazdálkodására és stratégiájára vonatkozó kérdéseiket feltehetik. Ennek szabályozására a vállalatirányítás fenntarthatósága miatt van szükség. A Kampánygazda vállalkozás vezetősége az üzleti titkokra vonatkozó információkérést megtagadhatja.

Jogi megfelelés

A Tőkeportál a saját szabályzatait az európai uniós és a magyar jogszabályokkal összhangban alakítja ki és egymással is, szerződéseivel is összehangolja (compliance). A Kampánygazdák vállalkozásait két lépcsőben vizsgálja: az alapfokú jogi megfeleltetés során a cégstruktúrát alakítják ki, hogy a Kampánygazda vállalkozás zártkörű forgalomba hozatal révén részvénytőkét tudjon bevonni, A 2. lépcső az alaptőke-emelés. E két…

Kampány Első Napja

Az a banki munkanap, amelyen a Kampánygazda a Kampányt a Portálon közzéteszi, azaz elindítja.

Kampány felülvizsgálat, validáció

A Kampány tervének felülvizsgálata során (campaign review) a Tőkeportál az alábbi módon vizsgálja a Kampány megfelelőségét: 1) a Kampány-előkészítés során a Tőkeportál és a mentorok által elvégzett értékelés (scoring), a kampány üzleti céljának alátámasztása (Validáció), az Alapfokú jogi megfeleltetés.); 2) a Vezető Befektető által elvégzett jogi megfeleltetés (due diligence); 3) a Portálon belül a Kampány…

Kampány időtartama

A Kampány időtartama a Kampány információi között feltüntetett időtartam (naptári napok számában, a Kampány Utolsó Napját is meghatározva), ameddig a Kampány tart, és amely alatt a Tőkecélt el kell érni: ez a nemzetközi jó gyakorlatnak megfelelően maximum 45–60 nap. Kampányidőszak alatt a Kampányra való teljes felkészülést, a Kampány időtartamát és az alaptőke-emelés lebonyolításához szükséges időszakot…

Kampány Utolsó Napja

A Kampány Befektetési Feltételeiben megjelölt banki munkanap, kivéve akkor, ha a Kampány korábban elérte a maximális Tőkecélt. (Lásd még: Sikeres Kampány.).

Kampány-előminősítés, illetve -felülvizsgálat (scoring)

A Tőkeportál Zrt. és/vagy Partnerei által elvégzett jogi, compliance és pénzügyi ellenőrzés és értékelés a Kampányra, valamint a Kampánygazda vállalkozásra vonatkozóan.

Kampány, Közösségi Finanszírozási célú Kampány

A Kampánygazda által benyújtott, a Tőkeportál Zrt. előzetesen jóváhagyott és a Portál felületén közzétett, előre meghatározott időtartamig tartó, részvénycélú tőkebevonását támogató, elektronikus Kampánydokumentációt (egyoldalas összefoglalót, befektetési decket és pénzügyi terv összefoglalót, valamint egy rövid videót) tartalmazó kommunikációs projekt, amelynek része a Kampánygazda által a Kampányra hivatkozó bármilyen kommunikáció, beleértve a privát, a közösségi és a…

Kampánydokumentáció

A Kampánygazdának a Tőkeportál részére felülvizsgálatra és jóváhagyásra beküldendő dokumentáció, amely tartalmazza a Kampánygazdát és a Tőkecél felhasználását bemutató, a kockázati tőke iparág jó gyakorlata alapján készített, a Kampány során a befektetők által megismerhető Befektetői Dokumentációt is, továbbá, az azokat alátámasztó dokumentumokat, beleértve a Vezető befektetői Megállapodást is. A Kampánydokumentáció a Kampány alatt nem módosítható,…

Kampánygazda

Az a zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.), amely a Platformon indított Kampányával hívja fel a Befektetők figyelmét a tőkebevonási igényére. A Zrt.-vé alakulás vagy a Zrt. alapítás a részvények ellenében történő befektetés miatt szükséges jogi eljárás, amelynek szükségessége esetén a Tőkeportál szakmai segítséget tud nyújtani a Kampánygazda részére.

Kampányindítási megállapodás

A Tőkeportál és a Kampánygazda között létrejött írásbeli megállapodás, amely tartalmazza a Kampány feltételeit, így a Tőkecélt, a kampánystruktúrát, a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá a jövőbeni együttműködés feltételeit. A Kampányindítási megállapodás fél éven keresztül kizárólagos.

Kampányindítási megállapodás

A Tőkeportál és a Kampánygazda vagy alapítója között az együttműködés kezdetekor létrejött írásbeli megállapodás, amely tartalmazza a Kampány egyedi feltételeit, így a Tőkecélt, a kampánystruktúrát, a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá a jövőbeni együttműködés feltételeit. Az együttműködés üzleti feltételeit a Kampányindítási megállapodás részét képező ÁSZF szabályozza, különös tekintettel a kizárólagosságra és a díjak számításának alapjaira.…

Kampányvideó

A nemzetközi jó gyakorlatnak megfelelő, 2–4 perces nyilvános videó, amelyben a Kampánygazda bemutatja a vállalkozás történetét, vezetőit, tervezett működését és a Kampány célját.

Kockázati Tájékoztató

A Tőkeportál által készített tájékoztató anyag, amelynek célja, hogy a potenciális Befektetők tájékozódjanak a Portálon keresztül történő Befektetések kockázatairól, amelyet a konkrét befektetési döntés meghozatala előtt a Befektetőknek el kell fogadniuk.

Közösségi Finanszírozás

Alternatív (bankrendszeren kívüli) finanszírozási forma. Közösségi Finanszírozás alatt az erre szakosodott, internetes platformokon közzétett zártkörű részvénytársaságok által indított tőkegyűjtési Kampányokat értjük, amelynek feltételei a Ptk. zártkörű forgalomba hozatali szabályainak feleltethetők meg figyelembe véve az Európai Unió vonatkozó rendeleteit is. A befektetési lehetőség általános információi a Látogatók és a Felhasználók számára is elérhetőek, de az ajánlat…

Likviditás

Likvidnek nevezzünk egy eszközt akkor, ha az az adott piacon jellemző időn belül piaci áron eladható. A startup vállalkozások részvényei, bár jellemzően forgalomképesek, de nem likvidek, mert forgalmazásuknak nincs szervezett piaca. Többek közt a likviditás hiánya (az illikviditás) jelenti a kezdő vállalkozásokba való Befektetés kockázatát.

Mentor

A Tőkeportál, illetve Partnerei által a Kampánygazdák részére a saját maga vagy a mentori nyilvántartásában szereplő személyek által nyújtott, a tőkebevonásra és a Kampányindításra felkészítő szolgáltatása, kedvező árazás mellett.

Minősített Befektető

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 48-51. §-a szerint szakmai ügyfélnek vagy elfogadható partnernek tekintett, Befektetői profilt létrehozott Felhasználó. Az erről szóló igazolást a Felhasználó értékpapír számlavezetője adja ki.

Panasz

A Panaszkezelési Szabályzat alapján, a Felhasználó által szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, honlapon keresztül) tett megkeresés, amelyben a szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a Tőkeportál Zrt. részéről történő teljesítéssel, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő tevékenységét vagy elmulasztását kifogásolja a panaszos.

Partner

A Tőkeportállal szerződéses kapcsolatba lépő természetes és jogi személyek.

Pitch

A Befektetési lehetőség (kérés) bemutatása, azaz a Tőkecél bemutatása, indoklása, a tőke felhasználási terve. Jellemzően egy 3–8 perces élő prezentáció a kért tőkéből megvalósítandó pénzügyi (üzleti) tervről, amit egy 15–20 oldalas írásbeli prezentáció (Befektetési vagy pitch deck) kísér. A nemzetközi gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a kampányt összefoglalóan pitchnek nevezik. A Kampányvideó az írásos deck videós…

Portál, platform

A www.tokeportal.hu és a www.app.tokeportal.hu/, valamint a további, a Tőkeportál tulajdonába kerülő domain-eken elérhető weboldalak e célra kialakított internetes felületei.