#TŐKEPORTÁL

Általános Felhasználási Feltételek – Terms of Use

 

 

2020

1.     Bevezető rendelkezések

1.     Introductory provisions

1.      Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a Tőkeportál Zrt. (a továbbiakban: Tőkeportál) által működtetett Platform regisztrált Felhasználói között létrejövő jogügyletek általános, kötelező feltételeit tartalmazza. Az itt használt Fogalmakat a Fogalomtár definiálja.1.      The Terms and Conditions govern the general and mandatory conditions of legal transactions between the registered Users of the Platform operated by Tokeportal Ltd (hereinafter referred to as: Tokeportal.hu). The definitions used in this regulation are defined in the Glossary.
2.      Jelen felhasználási feltételek (Általános Felhasználási Feltételek, ÁFF) tartalmazzák azokat a legfontosabb feltételeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Platform céljának megismeréséhez, és az annak révén elérhető szolgáltatások igénybevételéhez.2.      These Terms of Use include the most essential terms, which are necessary in order to understand the purpose of the Platform and the use of its services.
3.      A Tőkeportál és Partnerei, valamint a Felhasználói és Azonosított Felhasználói között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben mindenekelőtt az adott ügyletekre vonatkozó kétoldalú megállapodás, az abban nem szabályozott kérdésekben az ÁSzF, az abban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Tpt. és a Bszt. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Tőkeportál tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank számára kiadott iránymutatásához igazítja. A Tőkeportál szakmai érdeke, hogy egyre hatékonyabb és versenyképesebb platformot üzemeltessen, továbbá versenyképes legyen a nemzetközi megmérettetésben is.3.      In all questions not governed by the specific contracts between Tokeportal.hu and its Users, Identified Users and Partners; the bilateral agreements on the specific services and the Terms and Conditions shall prevail. In all questions not governed by the aforementioned agreements or the Terms and Conditions, the Hungarian Act V of 2013 on the Civil Code (hereinafter referred to as: Civil Code), the Hungarian Act CXX of 2001 on the Capital Market (hereinafter referred to as: Capital Markets Legislation) and the Hungarian Act CXXXVIII. of 2007 on Investment Firms and Commodity Dealers (hereinafter referred to as: Legislation on Investment Companies) shall prevail. The activities of Tokeportal.hu comply with the position of the National Bank of Hungary. It is the core activity and it is in the interests of Tokeportal.hu to operate an efficient and competitive marketplace and be competitive even on a global scale.
4.      A Tőkeportál működésének, üzleti modelljének elsődleges célja, hogy a Közösségi Finanszírozáson keresztül lehetővé tegye, hogy Azonosított Felhasználói – kérésükre – hozzáférjenek a magyarországi részvénykibocsátás révén tőkebevonást tervező, zártkörűen működő részvénytársaságokba történő befektetési lehetőségekhez oly módon, hogy részükre az adott befektetési lehetőségről a magyar jogszabályoknak megfelelően információt szolgáltat, és akik a kampányban történő részvételről szóló döntés meghozatalát követően részesedést szerezhetnek a Kampánygazda részvénytársaságokban. A Tőkeportál felelőssége a Kampány szabályos lebonyolítása, így a Kampánygazda által benyújtott Kampány átvizsgálása, a Platformon keresztüli közzététele, a Kampány lezárása, és a sikeresen zárult Kampányok egyes üzleti eredményei (KPI) közzétételének lehetővé tétele. A befektetési ügylet, azaz a Kampánygazda vállalkozásban az új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés, a részvénykeletkeztetés és -allokáció, nem a Platformon keresztül történik, a Tőkeportál a kampányzárást követő, az alaptőke-emelésre irányuló lépéseket csak nyomon követi.4.      The main purpose of Tokeportal.hu is – by the means of the crowdfunding service – to publish information on investment opportunities in private limited companies that intend to raise funding by issuing shares in Hungary – in compliance with the Hungarian legislation -, to the Identified Users at their request, who may acquire a stake in Campaign Initiator companies. Tokeportal.hu is liable for conducting the Campaigns in compliance with the regulations, including the due diligence of the submitted Campaigns, publishing the Campaigns on the Platform, closing the Campaigns and facilitating the publication of KPI reports for successful Campaigns. The investment process, i.e. the capital increase in the Campaign Initiator company by the means of issuing shares, as well as the generation and the allocation of shares are not conducted through the Platform, Tokeportal.hu only tracks the aforementioned processes after the Campaigns close.

 

5.      A Tőkeportál ajánlatokat nem párosít, pénzt, vagyont nem kezel, csak információkat tesz közzé a Felhasználók védelme érdekében; a jelen ÁFF-ben felsorolt kötelezettségek vállalása mellett, továbbá az itt leírt szolgáltatásokat nyújtja.

Ennek érdekében

 • folyamatosan nyomon követi és részt vesz a leghatékonyabb, fejlett piaci jó gyakorlatnak és szabályozásnak megfelelő, a kis- és kezdő vállalkozások tőkebevonásának akadálymentesítését célzó, a befektetővédelmet is szem előtt tartó, kedvező jogszabályi környezet kialakítását célzó munkában,
 • támogatja és kezdeményezi a Közösségi Finanszírozás sikeres létrehozatalához szükséges oktatási munkát rendezvényeken való részvétellel és azok szervezésével, kiadványok szerkesztésével, online kommunikációval és ismeretterjesztő feladatok ellátásával,
 • részt vesz és példát mutat a startup ökoszisztéma építésében olyan értékteremtő módon, amelyet a Tőkeportálon Kampányt indító vállalkozások és lehetséges Befektetőik a maguk javára hasznosítani tudnak.
5.     Tokeportal.hu does not match offers and does not engage in asset management, only publishes information with the aim to protect Users. These Terms of Use detail the liabilities of Tokeportal.hu, as well as the provided services.

To this end, Tokeportal.hu

 • continuously follows and takes part in consultations in order to create favourable regulations, which comply with the most efficient international best practices, foster the access to capital for small and medium-sized enterprises and also aim at protecting investors.
 • promotes and initiates education for the successful introduction and establishment of crowdfunding by organizing and participating in events, creating publications, online communication and active involvement in education.
 • participates and takes the lead in building the startup ecosystem and creates added value, from which prospective Campaign Initiators and their Investors can also benefit.
6.     A részvénycélú Közösségi Befektetés legfőbb kockázata az, hogy a Befektető egy idő elteltével akár elveszítheti a teljes befektetett pénzét (mert a Befektetés nem tőkegarantált, és nem vonatkoznak rá állami vagy iparági garanciák sem), mert a Kampánygazda céltársaság elégtelen gazdálkodása annak megszűnéséhez vezethet. Előfordulhat továbbá az is, hogy a Befektető pénzéhez hosszasan nem fér hozzá, mert a céltársaság részvényeivel csak tőzsdén kívül lehet kereskedni, illetve a befektetésével nem az elvárt hozamot realizálja (a Befektetés nem hozam garantált). A Tőkeportálon kampányoló vállalkozásokba való befektetés kockázata ugyanaz, mint bármely kezdő vagy kisvállalkozásba való befektetésé. A kockázatokat a Kockázati Tájékoztató tartalmazza, aminek elolvasása és elfogadása nélkül nem lehet befektetést kezdeményezni.6.      The most significant risk when investing in an equity-based crowdfunding campaign is that the Investors may lose their investment over time (the Investment does not include capital guarantees, nor does any guarantee by the government or the industry apply), since the Campaign Initiator company may be terminated due to bad economic performance. Furthermore, Investors may have to do without the initial investment for many years, since the shares cannot be traded on the stock exchange; and may not realize the expected return on their Investment (the Investment does not include a guaranteed return). Investing in a company campaigning at Tokeportal.hu involves the same risks as investing in any early-phase companies or SMEs. The risks are detailed in the Risk Warning, the acceptance of which is a prerequisite for initiating an investment.

 

7.      A Tőkeportál törekszik további Közösségi Finanszírozási szolgáltatások nyújtására és szívesen fogadja közösségének kezdeményezéseit.7.     Tokeportal.hu intends to introduce other crowdfunding services, too, and welcomes the initiations of its community.
8.      Nyelvhasználat

A Tőkeportál hivatalos nyelve a magyar, de arra törekszik, hogy felületei és szabályzatai angol nyelven is elérhetőek legyenek. Ha az angol fordítás tartalma eltér a magyar szövegtől, akkor a magyar nyelvű verzió az irányadó. A Felhasználó és a Tőkeportál közötti kapcsolattartás nyelve a magyar, vagy a Felhasználó külön kérésére az angol. A magyar nyelvet nem ismerő Felhasználó saját felelősségére használhatja a szolgáltatást, az esetleges téves értelmezésből eredő károkért a Tőkeportál nem vállal felelősséget.

8.      Use of languages

The official language of Tokeportal.hu is Hungarian but it intends to make all of its platforms and regulations accessible in English, too. In case there is any conflict between the English and the Hungarian version, the Hungarian version shall prevail.  The language of communication between the User and Tőkeportál Zrt. shall be Hungarian, or English at the express request of the User. Users not speaking Hungarian shall use the service on their own responsibility; Tokeportal.hu does not take any responsibility for incorrect interpretation.

9.     Ügyfélszolgálat, kapcsolat

●       E-mail: hello@tokeportal.hu és support@tokeportal.hu. Várható válaszadási idő: 1-5 munkanap.

●      Platformon üzemeltetett chat szolgáltatás, amely munkanapokon 09:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között érhető el.

●      Messenger: https://www.facebook.com/tokeportal/, várható válaszadási idő: 1-5 munkanap.

●      Postai úton: 1095 Budapest, Soroksári út 48.

●      Személyesen: e-mailen előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen.

9.      Customer service, contact

 •     Email: hello@tokeportal.hu and support@tokeportal.hu. Expected response time: 1-5 working days.
 •     Chat service within the Platform, which is online on working days between 09.00-12.00 and 13.00-16.00.
 •     Messenger: https://www.facebook.com/tokeportal/. Expected response time: 1-5 working days.
 •     Postal address: 48 Soroksári Street, Budapest 1095, Hungary
 •     In person: Users shall arrange the date and location via e-mail.
10. Fogalmak

Jelen Szabályzatban és a Tőkeportál összes szabályzatában, dokumentumában, kommunikációjában használt fogalmakat a Fogalomtár szabályozza.

10.   Definitions

The definitions used in the Terms of Use as well as in other regulations, documents and communications of Tokeportal.hu are explained in the Glossary.

2.     Felhasználói azonosítás és képviselet

2.     User identification and representation

1.      Profil létrehozása

A Regisztráció során a Platformot használni kívánó, nagykorú személy az ÁFF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását követően regisztrálhat az e-mail címével, illetve a közösségi média fiókjával. A Platformon történő Regisztráció még nem jelenti a Felhasználó azonosítását.

1.           Creating an Account

Individuals of legal age who wish to become a User of the Platform may register with his/her e-mail address or social media account after accepting the Terms of Use as well as the Privacy Policy. Beyond the registration, Users have to identify themselves in order to make transactions.

2.      Azonosítási eljárás

A Platformon elérhető tartalmak megismeréséhez, bármely Tranzakció indításához a Felhasználónak Felhasználói Profilt kell létrehoznia, amelynek feltétele az Azonosítási eljárás lefolytatása. Az Azonosítási eljárás végeredményeként a Felhasználó Azonosított Felhasználó lesz. A csak az egyénileg előre meghatározott személyek számára elérhető befektetési lehetőségeket a hozzárendelt Felhasználók az azonosítást követően tekinthetik meg.A Tőkeportál az Azonosítási eljárás során azonnal, valamint a Platform későbbi használata során bármikor kérheti, hogy az Azonosított Felhasználó vagy képviselője személyazonosságát, lakcímét, banki folyószámla- és értékpapírszámla-adatait hitelt érdemlően igazolja. A Tőkeportál ezt az alábbi adatok bekérésével hajtja végre (Lásd még: Adatvédelmi Tájékoztató 6.4.3 pontja):

 • Az azonosításhoz szükséges, szövegesen megadandó személyes adatok:

Vezetéknév, középső név (ha van), keresztnév, állampolgárság, születési hely, születési idő, anyja leánykori neve (magyar állampolgár esetén), azonosító okmány típusa és száma, lakhely, telefonszám, email-cím;

Az azonosításhoz szükséges, fotóként csatolandó dokumentumok:

 • személyi igazolvány mindkét oldala, vagy vezetői engedély, vagy más, személyes adatokat tartalmazó hivatalos okmány;
 • lakcímkártya vagy más, lakcímadatokat tartalmazó hivatalos okmány;
 • 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat, illetve értékpapírszámla-kivonat első oldalának felső része (a fejlécben a lakcímkártyán szereplő címnek kell szerepelnie, a forgalomnak nem szükséges olvashatónak lennie: az kitakarható);
 • egy egyedi fotó (szelfi), amin a Felhasználó arca mellett tartott azonosító okmánya is látszik.

Az adatok kezelését az Adatvédelmi Tájékoztató szabályozza.

Az Azonosított Felhasználó Befektetői Profilt hozhat létre. A Befektetői Profil létrehozásához azért van szükség a Felhasználó bankszámla számának és értékpapírszámla számának megadására, mert sikeres Kampány esetén befektetése ellenértékeként részvényt fog kapni, melyet a Kampánygazda a Felhasználó Platformon megadott értékpapírszámlájára fog transzferálni.

A Befektetői Profilon belül Üzleti Angyal Befektetői Profil és vállalati profil is létrehozható. A vállalati profil létrehozása során megadandó céges adatok:

Cégnév, székhely, főtevékenység, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám/kamarai azonosító, adószám.

Azt a Befektetői Profilt létrehozó Felhasználót, aki/amely megfelel a Bszt. minősített befektetőkre vonatkozó rendelkezéseinek a Tőkeportál is Minősített Befektetőnek tekinti.

2.      Identification process

In order to access any content on the Platform, as well as to make Transactions, Users have to create a User Profile, which requires the completion of the Identification process. As a result of this process, the Users become Identified Users. Those investment opportunities, which are accessible only to specific persons, may be previewed by the assigned persons only after completing the identification process.

Tokeportal.hu claims the right to ascertain about the identity of the Users and its representatives. To this aim, during the registration process as well as later in the course of using the Platform, Users and their representatives are required to supply satisfactory proof of their identity, residence, bank account and securities account credentials by submitting the following data (see also Section 6.4.3 of the Privacy Policy):

 • Text-based information required for identification:

Surname, middle name (if exists), last name, nationality, place of birth,  date of birth, mother’s maiden name (for Hungarian citizens), type of identification document and ID, address, phone number, e-mail address.

Photos and documents required for identification:

 • a copy of both pages of the personal ID card, or the copy of the driving licence or any other official personal identification document
 • proof of residence
 • a bank account statement, which is not older than 30 days, the first page of the securities account statement (representing the User’s own domicile, transactions may be occluded)
 • a photo (selfie), which shows the User’s face as well as the User’s identification document.

 

The Privacy Policy governs the handling of data.

The Identified User may create an Investor Profile. Creating an Investor Profile requires the submission of the User’s bank account and securities account credentials, because in case of a successful Campaign, the User receives shares in exchange for his/her investment, which the Campaign Initiator will transfer to the User’s submitted securities account.

When creating an Investor Profile, Users may even choose a Business Angel Profile or a company profile. The following information is required for the company profile:

Company name, registered seat, core activity, registration number/identification number at the Chamber of that profession, tax number

Those Investor Users, who comply with the definition of the Hungarian Act CXXXVIII of 2007 on Investment Firms and Commodity Dealers, are considered professional clients.

 

3.    A Platform Felhasználói tudomásul veszik, hogy a regisztrációjuk, illetve azonosításuk a Platformon érvényét vesztheti, ha az időtartam- vagy tranzakció-alapú díjfizetéshez kötött.

A Platform üzleti modellje szerint a Platform használata (jelképes) díjfizetéshez kötött, azaz a Díjszabályzatban meghatározott időszak alatt, ha a Felhasználó nem hajt végre Tranzakciót, akkor az időszak lejártakor újból díjfizetésre köteles – amennyiben a Platformon elérhető szolgáltatásokat továbbra is igénybe kívánja venni, illetve, hogy a Platformon közzétett információkat böngészhesse. A platformdíjtól a Platform a kezdeti időszakban eltekint, ahogy több más díjtétel esetén is kedvezményeket ad az ott megjelölt időszakban (Díjszabályzat 2.2. pont).

3.      Users of the Platform acknowledge that their registration and identification might expire in case the service is based on a periodical or transaction-based subscription model.
According to the business model of Tokeportal.hu, the use of the Platform is subject to the payment of a (modest) fee. In case Users do not make any transactions during the period specified in the Fee Regulation, then they shall pay the registration fee again at the end of the period – so that they can use the services of the Platform and browse the disclosed information further on. During the initial period the usage of the Platform is not subject to a platform fee and there are discounts on several other tariffs during the indicated period (See also Section 2.2 of the Fee Regulation).
4.      Felhasználói felelősség

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy felhasználói adataihoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, és köteles a Platformról kijelentkezni minden alkalommal, amikor befejezi a Platform használatát.

4.      Responsibility of users

Users are responsible for ensuring that their data is not accessible by third parties and for logging out each time when they end using the Platform.

5.      Adatkezelés

A Felhasználó a Platformon történő regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Tőkeportál az általa megadott személyes adatokat saját hatáskörben Tranzakciónként ellenőrizze, és az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettek alapján azokat kezelje. Ha az ellenőrzés során kérdés, hiba, hiány merül fel, akkor a Tőkeportál a hiányzó adatok pótlására szólíthatja fel a Felhasználót. Az ismételt hiánypótlásra való felszólítás díjköteles (Díjszabályzat 2.4. pont). A Tőkeportál a Felhasználót a rendszer használatában korlátozhatja vagy kizárhatja, ha a Felhasználó a hiányzó, hibás, téves adatokat ismételt felhívásra sem pótolja vagy javítja.

5.      Data management

By registering at Tokeportal.hu, Users accept that Tokeportal.hu at its own discretion checks the submitted personal data for each transaction and processes the data as explained in the Privacy Policy. In case any question, mistake or missing information arises, then Tokeportal.hu calls upon the User to submit the missing data. If the User does not submit the missing data within the indicated period, then Tokeportal.hu sends a reminder to the User, which is subject to the payment of a fee (See also Section 2.4 of the Fee Regulation). Tokeportal.hu claims the right to restrict or exclude Users from using the Portal if they do not submit the missing or correct data upon sending repeated notice.

6.      Képviselők, meghatalmazottak

A Tőkeportál jogosult meggyőződni a jogi személy Felhasználó képviselőjének képviseleti jogáról. E célból kérheti, hogy a Felhasználó képviselője képviseleti jogát hitelt érdemlően igazolja. A Tőkeportál a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig a Felhasználó képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a Tőkeportálhoz be nem érkezik. Beérkezettnek akkor minősül az értesítés, ha azt postai úton, tértivevényes küldeményként a Tőkeportál igazolhatóan átvette vagy a Felhasználó a regisztráció során megadott email címéről azt a Tőkeportál email címére elküldte.

6.      Representatives and authorized representatives

In case the User is a legal entity, Tokeportal.hu claims the right to ensure about the representative’s right to legal representation. To this aim, Tokeportal.hu may request the User to supply satisfactory proof of the representative’s rights. Tokeportal.hu regards the reported person as a representative of the User until receiving a written notice of the withdrawal or termination of the right to legal representation. A notice is considered to be received if the User has sent it by registered postal letter, with acknowledgement of receipt, or the User has sent the notice from his/her e-mail address submitted during the registration process, to the e-mail address of Tokeportal.hu.

7.      A Tőkeportál a Magyarország területén- és joghatóságán kívül készült meghatalmazást meghatározott formában fogad el. A Tőkeportál a külügyekért felelős miniszter által arra felhatalmazott konzul készítette konzuli okiratot és konzuli tanúsítványt, valamint az arra felhatalmazott tiszteletbeli konzul által készített diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille tanúsítvánnyal ellátott okiratot Magyarország területén kiállított okiratnak tekinti.7.      Tokeportal.hu accepts authorizations, which were created outside of Hungary and outside the Hungarian jurisdiction only in a specified form. Tokeportal.hu regards the documents and certificates created by consuls, who have been authorized by the Minister for Foreign Affairs, as well as the documents certified by an authorized honorary consul or with an Apostille certificate as documents issued in Hungary.

 

 8.   A Tőkeportálhoz intézett – mind a közokiratba, mind a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazásnak legalább a következő tartalmi elemeket kell magában foglalnia:
A meghatalmazó és a meghatalmazott neve, a meghatalmazó és a meghatalmazott beazonosítására/ személyazonosítására alkalmas adatainak megjelölését (cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám/ név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím, személyazonosító okmány száma), meghatalmazó aláírása.
Az ügyvédnek adott meghatalmazás esetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény az irányadó.
A meghatalmazásnak tartalmaznia kell:

 • a meghatalmazás tárgyát, időtartamát, lejártát és keltét,
 • a meghatalmazás keltét (hely és időpont),
 • a meghatalmazó aláírását.

A meghatalmazott további harmadik személy részére meghatalmazást nem adhat.
A meghatalmazás megszűnik a Felhasználó általi visszavonással, a meghatalmazásban meghatározott idő lejártával, a Felhasználó halálával, a meghatalmazott halálával, a jogszabályban és a jelen ÁFF-ben meghatározott egyéb esetben.

8.      Authorizations – both as public or private documents of full probative value – submitted to Tokeportal.hu must include at least the following elements:
Name of the authorizing member, name of the authorized member, personal data for the identification of the authorizing and authorized member (company name, residence, tax number, company registry number/ name, place of birth, date of birth, mother’s maiden name, address, ID), signature of the authorizing member.
Authorizations submitted to attorneys are governed by the Act LXXVIII. of 2017 on Attorneys.
Authorizations must include:

 • the subject, duration, expiry and place of authorization
 • the place and date of authorization
 • the signature of the authorizing member.

The authorized member cannot authorize third parties.
The authorization ceases upon the withdrawal of the User, upon the specified expiry date, upon the decease of the User or the authorized member, and in any other cases specified in legislative provisions and the Terms of Use.

9.      Szankciók

A Tőkeportál a Felhasználót a Platform használatában korlátozhatja, abból kizárhatja, ha a Felhasználó rosszhiszeműségét feltételezi. Ilyen eset lehet pl.:

 • amikor a Felhasználó 60 naptári napos időtartamon belül egynél többször, emailen történő felszólítás ellenére sem fizeti be a “Befektetek” gomb megnyomásával tett Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozatban megjelölt előleget vagy befektetési összeget;
 • ha 30 napon belül kettőnél többször vonja vissza a “Befektetek” gomb megnyomásával tett Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozatát;
 • egyéb, az adott Felhasználóval szemben indított, számára e-mailben ügyfélszolgálati eljárásról megküldött értesítőben megnevezett indok.
 • A Díjszabályzatban megnevezett esetekben kiróható díjak (kötbér).
 • Egyéb rosszhiszemű felhasználás gyanúja esetén, mint például a kommentelési lehetőséggel való visszaélés (lásd még 3.3-as pont.)
9.      Sanctions

Tokeportal.hu claims the right to restrict or exclude the User from using the Platform if bad faith is to be assumed. Such situations are the following:

 • if the User repeatedly does not wire the advance payment or investment amount specified in his declaration of commitment within 60 calendar days, in spite of receiving a notice via e-mail
 • if the User withdraws his declaration of commitment more than twice within 30 days.
 • for other reasons, specified in the notice sent to the User via e-mail.
 • Administrative fees, which are charged in cases specified in the Fee Regulation (penalties).
 • in other cases when bad faith is to be assumed, such as misusing the possibility to comment (See at section 3.3).

3.    Felhasználási feltételek: együttműködés, tájékoztatás, okiratok, értesítések

3.    Terms of use: cooperation, providing information, documents, notification

 1.    A Platformon böngészni minden Felhasználó jogosult, azonban Befektetési szándék jelzésére, azaz Tranzakcióra (a „Befektetek” gombra való kattintásra) csak, Befektetői Profillal rendelkező Felhasználók jogosultak.
1.     Each User is entitled to browse the Platform. However, only Identified Users with an Investor Profile are entitled to indicate their interest in investing and to make transactions (to click on the ‘Invest’ button).
2.  A Platformon való regisztráció a Tőkeportál ÁFF-jének és minden szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzatok) elfogadását, annak betartására vonatkozó kötelezettségvállalást követően lehetséges.2.     Registration on the Platform includes accepting the Terms of Use and all regulations of Tokeportal.hu (hereinafter referred to as: Regulations), as well as making a commitment to comply these Regulations.
3.   A Tőkeportál, szabályzatainak megszegése vagy az azokkal való visszaélés esetén, jogosult a Felhasználót korlátozni, azaz felhasználási jogait 30 napra felfüggeszteni vagy véglegesen megvonni (kizárás). Mindkét eset indoklással ellátott vezérigazgatói határozatot követően áll be, ami ellen az érintett Felhasználó panasszal élhet.3.      Tokeportal.hu claims the right to restrict Users in case they breach or misuse the Regulations, by suspending their utilization rights for a 30-days period or by definitively depriving them of their rights (exclusion). Both cases come into effect as a result of the Chief Executive Officer’s resolution, which contains the justification, too. Users may file a complaint against the resolution.
4.   A Tőkeportál Partnerei és a Felhasználói szerződéses kapcsolataikban megfelelően együttműködnek és így a szerződés szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról egymást késedelem nélkül értesítik. A Tőkeportál az együttműködés és a tájékoztatás során az olyan Felhasználó magatartását veszi alapul, aki ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.4.      The Partners and the Users of Tokeportal.hu shall cooperate in their contractual relations and thus inform the other party about any change or emerging issue, which is relevant to their contract without delay. During the cooperation and when disclosing information, Tokeportal.hu expects Users to act rationally, with due care and diligence.
5.    A Tőkeportál bármilyen jog vagy tény fennállását igazoló okirat esetében kérheti 30 napnál nem régebbi keltezésű eredeti példány rendelkezésére bocsátását.5.      As regards any document about existing law or facts, Tokeportal.hu claims the right to require the submission of original documents not older than 30 days.
6.   A Tőkeportál az alábbi – ÁFF-ben meghatározott – módokon tarthat kapcsolatot a Felhasználóval:

a) írásban: (i) levélben, kézbesítési módtól függetlenül, (ii) e-mailben, (iii) elektronikus csatornán,

b) szóban: (iv) telefonon, (v) videókapcsolaton, (vi) személyesen.

6.      Tokeportal.hu keeps contact with its Users in the following ways:

a) in writing: (i) by postal mail – irrespective of the method of service, (ii) via e-mail, (iii) by using electronic channels,

b) orally: (iv.) by phone, (v) by video conferencing, (vi) in person.

4.     Díjak, jutalékok

 

4.     Fees and Commissions

 

1.      A Tőkeportál a szolgáltatásaiért felszámított jutalékok, díjak, egyéb felmerülő fizetendő költségek mértékét és esedékességét az ÁSzF szabályozza.1.      The amount and due date of the commissions, fees and other costs charged by Tokeportal.hu for its services are governed by the Terms and Conditions.

 

2.      A Tőkeportál jogosult díjat, vagy egyéb szerződési feltételt egyoldalúan módosítani a vonatkozó jogszabályokban és az egyedi szerződésekben található rendelkezéseknek megfelelően.2.      Tokeportal.hu claims the right to unilaterally change its fees and other contractual terms in line with the relevant legislation and specific contracts.
3.      A szerződéskötés időpontjában érvényes jutalék és díj megváltoztatásának feltételeit a szerződés, a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó megállapodás vagy jogszabály is tartalmazhatja.3.      The conditions of changing the fees and commissions, which are valid at the time of conclusion of the contract, might be defined by contract, additional agreement or legislation.

 

5.     Titoktartás

 

5.     Confidentiality

 

1.      A Tőkeportál a Felhasználóiról rendelkezésére álló minden olyan adatot, tényt, információt, amely a Felhasználó személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi és üzleti kapcsolataira, valamint számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Tőkeportállal kötött szerződésére és megállapodására vonatkozik – az ügylet jellegétől függően –, üzleti titokként, illetve értékpapírtitokként kezel. Természetes személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók.1.      Tokeportal.hu regards all data, facts and information at its disposal as confidential business information, which refer to the personal data, financial position, business activities, management, ownership, business relations, bank account balance or contractual information of the User – depending on the nature of business activity. In case of natural persons, the protection of data is governed by the relevant regulations.
2.      A titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – a Tőkeportál minden vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik a Felhasználókkal kapcsolatos információkhoz a Tőkeportállal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.2.      The obligation of confidentiality applies to all managers and employees of Tokeportal.hu and to anyone who got access to confidential business information regarding the User as a cooperation with Tokeportal.hu – without any time limit.

 

3.       Az üzleti titok, illetve értékpapírtitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a)   a Tőkeportál és a Felhasználó erről írásban megállapodtak, vagy
b)   a Felhasználó, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható üzleti titokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha a Felhasználó ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történő szerződéskötés keretében nyújtja.
3.    Confidential business information may only be shared with third parties if
a)   Tokeportal.hu and the User has been agreed on it by contract, or
b)   the User or his legal representative expressly asks or authorizes Tokeportal.hu to disclose such information, specifying the confidential business information to be disclosed in a public or private document of full probative value. It is not necessary to provide a public or private document of full probative value if the User submits his declaration as part of a contract with a financial institution.

6.     A Tőkeportál szolgáltatásai

 

6.     Services of Tokeportal.hu

 

 1.   A Tőkeportál mint szolgáltató a Felhasználóinak a következő szolgáltatásokat nyújtja:
 • A Platform folyamatos, biztonságos üzemeltetése;
 • Kampánygazda vállalkozások számára nyújtott üzletviteli tanácsadás: jogi kérdésekben, üzletfejlesztésben, kommunikációban jártas mentorokkal és partnerekkel való hatékony kapcsolatfelvétel a sikeres, hatékony Kampány érdekében;
 • Kampányok online lebonyolítása, felügyelete. A Tőkeportál akkor hagyja jóvá a Kampány elindítását, ha a Kampánygazdával Kampányindítási megállapodást kötött, és a Kampány megfelel a Tőkeportál belső szabályzatainak a Kampány értékelése szempontjából. Ezen szempontokat a Felhasználók a weboldalon elérhető Gyakran Ismételt Kérdések alapján és az egyéni konzultációk során ismerhetik meg;
 • Információszolgáltatás. A Tőkeportál a Kampányok szakmai tartalmát, a Kampányok lényeges információit és a Kampány sikerességének megítéléséhez szükséges alapvető információkat folyamatosan közzéteszi a weboldalán, a közösségi média csatornáin és a hírleveleiben (utóbbihoz nem csak Felhasználók férhetnek hozzá, hanem bárki, aki a hírlevélre feliratkozik.);
 • A Kampánydokumentáció, illetve a Befektetési dokumentáció elkészítésében való közreműködés, Befektető keresés. A Tőkeportál a Kampányindítási megállapodás aláírását követően mindent megtesz, hogy a befektetési anyagok a lehető legjobb szakmai és vizuális minőségben készüljenek el, és ebben minden segítséget megad a Kampánygazdának. Abban is segítséget nyújt, hogy a Kampánygazda a megfelelően előkészített, és általa elfogadott Kampányhoz Befektetőt találjon. A Tőkeportálnak a Kampányindítási megállapodást követő 8. hónap végéig kizárólagossága keletkezik a tőkebevonás lebonyolítására, illetve jogosult lesz a sikerdíjra a harmadik féltől elfogadott befektetési ajánlat, illetve alaptőke-emelések és átváltható kölcsönök esetében is. Továbbá ha a vezető- vagy társbefektetőt is ő, Partnere vagy Mentora kötötte össze a Kampánygazdával, akkor mind a Tőkeportálon, mind az azon kívüli tőkebevonás utáni sikerdíjra vonatkozó jogosultságának időtartama időbeli korlátozás nélkül fennáll. A különböző díjtételeket a Díjszabályzat tartalmazza;
 • A Tőkeportál folyamatos kommunikációt biztosít a közösségi média, blog szolgáltatások révén a piaci résztvevők képzése, tájékoztatása érdekében.

 

1.      Tokeportal.hu provides the following services to its Users:

 • The continuous and secure operation of the Platform
 • Management consultancy to the registered
 • Campaign Initiator companies: direct contact with mentors and partner organizations that are specialized in the fields of legal services, business development and online communication in order to conduct a successful and efficient campaign.
 • Conducting and monitoring campaigns. Tokeportal.hu approves the launch of crowdfunding campaigns only if the Campaign Initiator signed the Campaign Agreement with Tokeportal.hu and if the Campaign complies with the scoring requirements as explained in the internal regulations of Tokeportal.hu. Users can inform about these requirements via personal consultations or from the FAQ section of the website.
 • Disclosing information. Tokeportal.hu continuously discloses all the relevant content and information on the Campaigns, which is necessary for judging the viability and prospective success of the projects. Such information is published on the website, on the social media sites and in the newsletters (the latter may be accessed by anyone subscribing to the newsletter, not only by registered Users).
 • Contribution to the creation of Campaign Documentation and the Investment Documentation and seeking investors. After signing the Campaign Agreement, Tokeportal.hu contributes to the creation of the investment documentation with the best effort and provides help in creating a documentation of high quality (regarding both the content and visual display). Tokeportal.hu also provides help in finding investors to the well-prepared and approved campaign.
  Tokeportal.hu is granted an exclusivity right until the end of the 8th months from signing the Campaign Agreement to arrange fundraising, which right entitles Tokeportal.hu to receive the success fee even if the Campaign Initiator accepts an investment offer from a third party, increases capital or is granted a convertible loan. In case Tokeportal.hu, its Partner or its Mentor connected the Campaign Initiator with a Lead Investor or Co-Investor, then Tokeportal.hu is granted the right to receive the success fee – irrespective of the investment made on or outside the Portal – without any time limitation. The extent of specific fees are detailed in the Fee Regulation.
 • Tokeportal.hu enables constant communication through social media and blog services with the purpose of educating and informing market players.
2.      A Tőkeportál mindent elkövet annak érdekében, hogy a Platformhoz való hozzáférést folyamatosan biztosítsa. A Tőkeportál fenntartja a jogot a Platform és az ahhoz tartozó szolgáltatások korlátozásához és módosításához. Technikai probléma esetén a Tőkeportál mindent megtesz a probléma 24 órán belül történő elhárítása érdekében, amennyiben előreláthatólag ennél tovább tart a megoldás, akkor értesíti a Felhasználókat.

 

2.      Tokeportal.hu makes its best effort to ensure continuous access to the Platform. Tokeportal.hu reserves the right to withdraw or amend the service provided on the Platform. In case of technical problems, Tokeportal.hu makes its best effort to solve the problem within 24 hours, and if it is likely to take longer than that to solve the problem, then Tokeportal.hu informs its Users.

 

3.      A Tőkeportálnak joga van az általa működtetett chat, blog és fórumszolgáltatások moderálására, az oda nem illő, vagy az üzletmenetet gátló vagy sértő felhasználói hozzászólások törlésére, és ezzel összefüggésben, indokolt esetben a Felhasználó felfüggesztésére, kizárására.3.      Tokeportal.hu claims the right to moderate its forum, blog and chat services, to delete the inappropriate or offending comments of Users, and in this context, on duly justified grounds, to restrict or exclude Users from using the Portal.
4.      A Tőkeportál a Kampány letéti számlájára érkezett összeg alapján kalkulált előzetes adatot mint „eddig összegyűlt tőke” publikálja.4.      Disclosing information on the investments, which have arrived on the custodian’s account of the Campaign as “Sum of capital raised”.

 

© Minden jog fenntartva.© All rights reserved.