#TŐKEPORTÁL

Általános Szerződési Feltételek

#Bevezető rendelkezések

Tartalom

 1. Bevezető rendelkezések
 2. Felhasználói azonosítás és -képviselet
 3. Felhasználási feltételek: együttműködés, tájékoztatás, okiratok, értesítések.
 4. Díjak, Jutalékok.
 5. Titoktartás
 6. A Tőkeportál Zrt. felelőssége.
 7. A Tőkeportál Zrt. szolgáltatásai
 8. Kampánygazdára és a Kampányra vonatkozó speciális szabályok.
 9. Befektetőre vonatkozó speciális szabályok.
 10. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok.
 11. A Portálon található információk felhasználása.
 12. A Portál tiltott használata.
 13. Informatikai támadás, vírusok kezelése.
 14. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása.

 

1.    Bevezető rendelkezések

 1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a Tőkeportál Zrt. által működtetett tokeportal.hu, illetve a https://app.tokeportal.hu/ (a továbbiakban: Portál) regisztrált Felhasználói között létrejövő jogügyletek általános, kötelező feltételeit tartalmazza.
 2. Felhasználónak tekintendő az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki regisztrál a Tőkeportál Zrt. által fejlesztetett és üzemeltetett https://tokeportal.hu/ és a https://app.tokeportal.hu/, valamint további, a Tőkeportál Zrt. tulajdonába kerülő domaineken elérhető weboldalak e célra kialakított internetes felületein (a továbbiakban együttesen: „Portál”).
 3. A Tőkeportál Zrt. és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben mindenekelőtt az egyes ügyletekre vonatkozó kétoldalú megállapodás, ennek hiányában az Általános Szerződési Feltételek, az ebben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.), a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény (a továbbiakban: Tpt.) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény (a továbbiakban BSzt.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. Ha jelen ÁSzF és az egyes szolgáltatási tevékenységre vonatkozó egyedi megállapodások feltételei egymástól eltérnek, az utóbbiak válnak a szerződés részévé.
 4. A Tőkeportál Zrt. működésének, üzleti modelljének elsődleges célja, hogy a közösségi finanszírozáson keresztül, az Éves Tőkelimit figyelembevételével, magyarországi részvénykibocsátás révén tőkebevonást tervező zártkörűen működő részvénytársaságokról a magyar jogszabályoknak megfelelően információt szolgáltasson az Azonosított Felhasználók részére, akik részesedést szerezhetnek a Kampánygazda részvénytársaságokban. A Tőkeportál Zrt. felelőssége a Kampány szabályos lebonyolítása, így a Kampánygazda által benyújtott kampány átvizsgálása, a Portálon keresztüli közzététele, a Kampány lezárása, és a sikeresen zárult Kampányok egyes üzleti eredményei (KPI) közzétételének lehetővé tétele. A befektetési ügylet, a Kampánygazda vállalkozásban az új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés, a részvénykeletkeztetés és -allokáció nem a Portálon keresztül történik, a Tőkeportál Zrt. a Kampányzárást követő, az alaptőke felemelésére irányuló lépéseket csak nyomon követi.
 5. A Tőkeportál Zrt. ajánlatokat nem párosít, pénzt, vagyont nem kezel, csak információkat tesz közzé a Felhasználók védelme érdekében; a jelen ÁSzF-ben felsorolt kötelezettségek vállalása mellett, az itt leírt szolgáltatásokat nyújtja.
 6. A Tőkeportál tevékenységét a vonatkozó európai rendeletek, a Ptk. és a Tpt. szabályozza, a Magyar Nemzeti Bank által e szolgáltatás nyújtására vonatkozó iránymutatáshoz igazítja. A Tőkeportál szakmai érdeke, hogy egyre hatékonyabb és versenyképesebb piacteret üzemeltessen és versenyképes legyen a nemzetközi gyakorlatokhoz képest is.

Ennek érdekében

 • folyamatosan nyomon követi és részt vesz a leghatékonyabb, fejlett piaci jó gyakorlatnak és szabályozásnak megfelelő, a kis-és kezdő vállalkozások tőkebevonásának akadálymentesítését célzó, de a befektetővédelmet is szem előtt tartó, kedvező jogszabályi környezet kialakításáért folyó munkában,
 • támogatja és kezdeményezi a közösségi finanszírozás sikeres létrehozatalához szükséges oktatási munkát rendezvényeken való részvétellel és azok szervezésével, kiadványok szerkesztésével, online kommunikációval és oktatási feladatok ellátásával,
 • részt vesz és példát mutat a startup ökoszisztéma építésében olyan értékteremtő módon, amelyet a Tőkeportálon kampányt indító vállalkozások és lehetséges Befektetőik a maguk javára hasznosítani tudnak.
 • A Tőkeportál Zrt. törekszik további közösségi finanszírozási szolgáltatások nyújtására és szívesen fogadja közösségének kezdeményezéseit.
 1. A Tőkeportál Zrt. jelen Szabályzata nyilvános, azt a Tőkeportál Zrt. honlapján bárki megtekintheti.
 2. Nyelvhasználat

A Tőkeportál Zrt. hivatalos nyelve a magyar, de arra törekszik, hogy felületei és szabályzatai angol nyelven is elérhetőek legyenek. Ha az angol fordítás tartalma eltér a magyar szövegtől, akkor a magyar nyelvű verzió az irányadó. A Felhasználó és a Tőkeportál Zrt. közötti kapcsolattartás nyelve a magyar, vagy a Felhasználó külön kérésére az angol.

 1. Nyilatkozatok megtétele

A Felhasználó tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a Tőkeportál teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekinti a Portálon keresztül, az arra adott mezők választásával megtett nyilatkozatait, azok megjelölésével vagy kitöltésével.

 1. Ügyfélszolgálat, kapcsolat
 1. Panaszkezelés

A Tőkeportál Zrt. a panaszkezelés rendjéről a Panaszkezelési tájékoztatóban tájékoztatja Felhasználóit.

 1. Fogalmak

Jelen Szabályzatban és a Tőkeportál összes szabályzatában használt fogalmakat a Fogalomtár szabályozza, amely jelen ÁSzF melléklete.

 1. Jelen ÁSzF mellett érvényes szabályzatok:

Adatkezelési Tájékoztató,

Fogalomtár,

Díjszabályzat,

Panaszkezelési Szabályzat,

Kockázati tájékoztató,

Előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozat minta részvények átvételére.

2.    Felhasználói azonosítás és -képviselet

 1. Azonosítás

A Tőkeportál Zrt. jogosult meggyőződni a Felhasználó, illetve képviselője személyazonosságáról (azonosítás). E célból a regisztráció során, és a Portál későbbi használata során is kérheti, hogy a Felhasználó vagy képviselője személyazonosságát, lakcímét, banki folyószámla- és értékpapírszámla adatait hitelt érdemlően igazolja az alábbi adatok bekérésével:

 • Az azonosításhoz szükséges adatok, fotók, dokumentumok:

Vezetéknév, keresztnév, megjelenítendő név, állampolgárság, születési hely, születési idő, anyja leánykori neve, azonosító okmány típusa és száma, azok másolatai, lakhely, email-cím, weboldal, 30 napnál nem régebbi bankszámla-kivonat, illetve értékpapírszámla-kivonat első oldala (a fejlécben a lakcímkártyán szereplő címnek kell szerepelnie, a forgalomnak nem kell olvashatónak lennie) és egy fotó (szelfi), amin a Felhasználó arca mellett tartott azonosító okmány is látszik. Az adatok kezelését az Adatvédelmi Tájékoztató szabályozza.

 1. A Portál Felhasználói tudomásul veszik, hogy a regisztrációjuk illetve azonosításuk a Portálon érvényét vesztheti, ha az időtartam-vagy tranzakció-alapú díjfizetéshez kötött.

A Portál üzleti modellje szerint a regisztráció díjfizetéshez kötött, azaz a Díjszabályzatban meghatározott időszak alatt, ha a Felhasználó nem hajt végre Tranzakciót, akkor az időszak lejártakor újból díjfizetésre köteles – amennyiben a Portálon elérhető szolgáltatásokat továbbra is igénybe kívánja venni, illetve, hogy a Portálon közzétett információkat böngészhesse. (A regisztrációs díjtól a Portál kezdeti időszakban eltekint, ahogy több más díjtétel esetén is kedvezményeket ad az ott megjelölt időszakban.)

 1. Felhasználói felelősség

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy felhasználói adataihoz további személyek ne férjenek hozzá, és köteles a Portálról kilépni minden alkalommal, amikor befejezi a Portál használatát.

 1. Adatkezelés

A Felhasználó a Portálon történő regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Tőkeportál az általa megadott személyes adatokat saját hatáskörben tranzakciónként ellenőrizze, és az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek alapján azokat kezelje. Ha az ellenőrzés során kérdés, hiba, hiány merül fel, akkor a Tőkeportál a hiányzó adatok pótlására szólíthatja fel a Felhasználót. Az ismételt hiánypótlásra való felszólítás díjköteles lehet. A Tőkeportál a Felhasználót a rendszer használatában korlátozhatja vagy kizárhatja, ha a Felhasználó a hiányzó, hibás, téves adatokat ismételt felhívásra sem pótolja vagy javítja.

 1. Képviselők, meghatalmazottak

A Tőkeportál Zrt. jogosult meggyőződni a jogi személy Felhasználó képviselőjének képviseleti jogáról. E célból kérheti, hogy a Felhasználó képviselője képviseleti jogát hitelt érdemlően igazolja. A Tőkeportál Zrt. a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig a Felhasználó képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a Tőkeportál Zrt.-hez be nem érkezik.

 1. A Tőkeportál Zrt. a nem Magyarország területén, és nem Magyarország joghatósága alatt készült meghatalmazást meghatározott formában fogad el. A Tőkeportál Zrt. a külügyekért felelős miniszter által arra felhatalmazott konzul készítette konzuli okiratot és konzuli tanúsítványt, valamint az arra felhatalmazott tiszteletbeli konzul által készített diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille tanúsítvánnyal ellátott okiratot Magyarország területén kiállított okiratnak tekinti.
 2. A Tőkeportál Zrt.-hez intézett – mind a közokiratba, mind a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazásnak legalább a következő tartalmi elemeket magában kell foglalnia:

Meghatalmazó és a meghatalmazott neve, a meghatalmazó és a meghatalmazott beazonosítására/személyazonosítására alkalmas adatainak megjelölését (cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám/ név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím, személyazonosító okmány száma), meghatalmazó aláírása.

Az ügyvédnek adott meghatalmazás esetében az ügyvédekről szóló törvény az irányadó.

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell:

 • a meghatalmazás tárgyát, időtartamát, lejáratát és keltét, helyét
 • a meghatalmazás keltét (hely és időpont)
 • a meghatalmazó aláírását.

A meghatalmazott további harmadik személy részére meghatalmazást nem adhat.

 • A meghatalmazás megszűnik a Felhasználó általi visszavonással, a meghatalmazásban meghatározott idő lejártával, a Felhasználó halálával, a meghatalmazott halálával, a jogszabályban és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb esetben.

 

 1. Szankciók

A Tőkeportál a Felhasználót a Portál használatában korlátozhatja, abból kizárhatja, ha a Felhasználó rosszhiszeműségét feltételezi. Ilyen eset lehet pl. az:

 • amikor a Felhasználó 60 naptári napos időtartamon belül egynél többször, emailen történő felszólítás ellenére nem fizeti be a Befektetek gomb megnyomásával tett Előzetes Kötelezettségvállaló Nyilatkozataiban megjelölt letétet vagy befektetési összeget
 • ha 30 napon belül kettőnél többször vonja vissza a befektetek gomb megnyomásával tett Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozatát.
 • egyéb, az adott Felhasználóval szemben indított, számára e-mailben megküldött ügyfélszolgálati eljárásról küldött értesítőben megnevezett indok.
 • A Díjszabályzatban megnevezett esetekben kiróható adminisztrációs díjak (kötbér).

3.    Felhasználási feltételek: együttműködés, tájékoztatás, okiratok, értesítések

 1. A Portálon böngészni minden Felhasználó jogosult, azonban befektetési szándék jelzésére, azaz tranzakcióra (a „Befektetetek” gombra való kattintásra) csak azonosított, befektetői státuszt nyert Felhasználók jogosultak. A Portálon való regisztráció a Tőkeportál Zrt. ÁSzF-jének és minden szabályzatának (a továbbiakban: a Szabályzatok) elfogadását, annak betartására vonatkozó kötelezettségvállalást jelent.
 2. A Tőkeportál Zrt. szabályzatainak megszegése vagy az azokkal való visszaélés esetén jogosult a Felhasználót korlátozni, azaz felhasználási jogait 30 napra felfüggeszteni vagy véglegesen megvonni (kizárás). Mindkét eset indoklással ellátott Vezérigazgatói határozatot követően áll be, ami ellen az érintett Felhasználó panasszal élhet.
 3. A Tőkeportál Zrt. és a Felhasználó szerződéses kapcsolataikban megfelelően együttműködnek és így a szerződés szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról egymást késedelem nélkül értesítik. A Tőkeportál Zrt. az együttműködés és a tájékoztatás során az olyan Felhasználó magatartását veszi alapul, aki ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.
 4. A Tőkeportál Zrt. bármilyen jog vagy tény fennállását igazoló okirat esetében kérheti 30 (harminc) napnál nem régebbi keltezésű eredeti példány rendelkezésre bocsátását.
 5. A Tőkeportál Zrt. az alábbi – Általános Szerződési Feltételekben meghatározott – módokon tarthat kapcsolatot az Felhasználóval:
 6. a) írásban: (i)levélben, kézbesítési módtól függetlenül, (ii) e-mailben, (iii) elektronikus csatornán,
 7. b) szóban: (iv.) telefonon, (v) video kapcsolaton.

4.    Díjak, Jutalékok

 1. A Tőkeportál Zrt. a szolgáltatásaiért felszámított jutalékok díjak, egyéb felmerülő fizetendő költségek mértékét és esedékességét a Tőkeportál Zrt. Díjszabályzata tartalmazza.
 2. A Tőkeportál Zrt. jogosult díjat, vagy egyéb szerződési feltételt egyoldalúan módosítani a vonatkozó jogszabályokban és az egyedi szerződésekben található rendelkezéseknek megfelelően.
 3. A szerződéskötés időpontjában érvényes jutalék és díj megváltoztatásának feltételeit a szerződés, a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó megállapodás vagy jogszabály is tartalmazhatja.

5.    Titoktartás

 1. A Tőkeportál Zrt. az egyes Felhasználóiról rendelkezésére álló minden olyan adatot, tényt, információt, amely a Felhasználó személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Tőkeportál Zrt.-vel kötött szerződésére és megállapodására vonatkozik, – az ügylet jellegétől függően – üzleti titokként, illetve értékpapírtitokként kezel. Természetes személyek ezen adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók.
 2. A titoktartási kötelezettség – időbeli korlátozás nélkül – a Tőkeportál Zrt. minden vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra vonatkozik, akik a Felhasználókkal kapcsolatos információkhoz a Tőkeportál Zrt.-vel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
 3. Az üzleti titok, illetve értékpapírtitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
 4. a Tőkeportál Zrt. és a Felhasználó erről szerződésben megállapodtak, vagy
 5. a Felhasználó, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható üzleti titokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha a Felhasználó ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történő szerződéskötés keretében nyújtja, vagy
 6. a Felhasználó vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható értékpapírtitok körébe tartozó adatokat pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad.

6.    A Tőkeportál Zrt. felelőssége

 1. A Tőkeportál Zrt. a tőle elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság igazolására bemutatott okmányokat és a meghatalmazást. A Tőkeportál Zrt. nem felel az olyan hamis, vagy hamisított személyazonosításra szolgáló okirat, meghatalmazás, aláírás elfogadásából eredő károkért, amelyek hamis vagy hamisított voltát a legnagyobb gondosság mellett sem lehet felismerni.
 2. A Tőkeportál Zrt. nem felel jogszabályi rendelkezésből eredő kárért.
 3. A Tőkeportál Zrt. a közreműködőként eljáró harmadik személyért úgy felel, mintha maga járt volna el; ha a közreműködő felelősségét jogszabály, nemzetközi megállapodás vagy – jogszabály kötelező érvényű rendelkezésének hiányában – jelen Általános Szerződési Feltételek korlátozza, a Tőkeportál Zrt. felelőssége is ehhez igazodik.
 4. A Portálon megjelenő Kampánydokumentációt a Kampánygazda tölti fel, amelynek jogképességét a Tőkeportál Zrt. illetve megbízott partnere vizsgálja (due diligence). A Kampánydokumentáció pontosságát és valódiságát a Tőkeportál Zrt. a rendelkezésére álló eszközökkel a tőle elvárható módon és szakértelemmel, a befektetők védelmét szem előtt tartva vizsgálja (validáció), és értékeli (scoring), de azok teljességéért, pontatlanságaiért, továbbá a Kampányban bemutatott üzleti tervek megvalósításáért felelősséget nem vállal.
 5. A Kampány során közzétett adatok, információk, dokumentumok, tervek, stb. megbízhatóságáért kizárólag a Kampánygazda felel.
 6. A Felhasználó elfogadja, hogy a kockázatvállaló képességét maga ítéli meg, és azt, hogy a Kampányban közölt információk nem teljes körűek. A Felhasználó köteles elolvasni és elfogadni a kockázatokra vonatkozó figyelemfelhívásokat, alapvetően elfogadva azt, hogy a Kampánygazda vállalkozások üzleti tervének megvalósíthatósága különösen jelentős kockázatokat tartalmazhat. A regisztrált befektetőként bejelentkező Felhasználóknak jogában áll a Kampányhoz rendelt internetes fórumon szabadon, etikus kérdéseket feltenni a kampánnyal kapcsolatban, annak érdekében, hogy a kockázatvállalási hajlandóságának megfelelő befektetési döntést hozzanak (crowd diligence).
 7. A hatályos jogszabály keretein belül a Tőkeportál Zrt. kizárja a felelősséget:
 • Az olyan feltételekért, biztosítékokért, amelyet nem szabályzat, jogszabály és/vagy rendelet ír elő.
 • Bármilyen közvetlen, közvetett veszteségért vagy kárért, amely a Portál használatából, a Portálon lévő információból vagy a Portálon megjelenő kapcsolt weboldalak használatából ered:
  • Bevétel elvesztése
  • Üzletrész elértéktelenedése
  • Profit és/vagy szerződés elvesztése
  • Adatvesztés
  • Goodwill elvesztése
  • Idő elvesztése
 1. Kockázati tájékoztató

A Tőkeportál Zrt. a bemutatott kampányok mint kezdő vállalkozásokba történő befektetési lehetőségek kockázatairól az általános Kockázati Tájékoztató erejéig figyelmeztet, de az egyedi kampányok konkrét kockázatait a Felhasználóknak kell megítélnie, és ehhez az adott Kampány fórumán is saját kérdéseket tehet fel.

7.    A Tőkeportál Zrt. szolgáltatásai

 1. A Tőkeportál Zrt. mint szolgáltató a Felhasználóinak a következő szolgáltatásokat nyújtja:
 • A Portál folyamatos, biztonságos üzemeltetése
 • Regisztrált kampánygazda vállalkozások számára nyújtott üzletviteli tanácsadás: jogi kérdésekben, üzletfejlesztésben, kommunikációban jártas mentorokkal és partnerekkel való hatékony kapcsolatfelvétel a sikeres, hatékony kampány érdekében.
 • Kampányok online lebonyolítása, felügyelete. A Tőkeportál Zrt. akkor engedélyezi egy kampány elindítását, ha a Kampánygazdával Kampányindítási megállapodást kötött, és a Kampány megfelel a Tőkeportál Zrt belső szabályzatainak a Kampány értékelése szempontjából. Ezen szempontokat a Felhasználók a weboldalon elérhető Gyakran Ismételt Kérdések alapján és az egyéni konzultációk során ismerhetik meg.
 • Információszolgáltatás. A Tőkeportál a Kampányok szakmai tartalmát, a Kampányok lényeges információit és a kampány sikerességének megítéléséhez szükséges alapvető információkat folyamatosan közzéteszi a weboldalán, és a hírleveleiben (utóbbihoz nem csak felhasználók férhetnek hozzá, hanem bárki, aki a hírlevélre feliratkozik.)
 • Befektetési dokumentáció elkészítésében való közreműködés, befektetőkeresés. A Tőkeportál a kampányindítási megállapodás aláírását követően mindent megtesz, hogy a befektetési anyagok a lehető legjobb minőségben készüljenek el, s ebben minden segítséget megad. Abban is segítséget nyújt, hogy a Kampánygazda a megfelelően előkészített és általa elfogadott Kampányhoz befektetőt találjon. Ha az előkészítési folyamat során a Tőkeportál, illetve partnere készítette fel a Kampánygazdát a befektetési dokumentáció véglegesítésére, abban aktívan részt vett, akkor a Kampányindítási Megállapodást követő 6 hónapon keresztül érvényes kizárólagossága keletkezik, amely a portálon kívüli tőkebevonások után is feljogosítja a sikerdíjra, és ha a vezető vagy társbefektetőt is ő kötötte össze a Kampánygazdával, akkor a Tőkecél felét elérő, a Tőkeportálon kívüli tőkebevonás utáni sikerdíjra vonatkozó jogosultságának időtartama további három hónappal nő. #
 • Fórum, közösségi média, blog szolgáltatások a piaci résztvevők képzése, tájékoztatása érdekében.
 1. A Tőkeportál Zrt. mindent elkövet annak érdekében, hogy a Portálhoz való hozzáférést folyamatosan biztosítsa. A Tőkeportál Zrt. fenntartja a jogot a Portál és az ahhoz tartozó szolgáltatások korlátozásához és módosításához. Technikai probléma esetén a Tőkeportál Zrt. 24 órán belül mindent megtesz a probléma elhárítása érdekében, amennyiben előreláthatólag ennél tovább tart a megoldás, akkor értesíti a Felhasználókat és Kampánygazdákat.
 2. A Tőkeportál Zrt.-nek joga van az általa működtetett chat, blog és fórumszolgáltatások moderálására, az oda nem illő, vagy az üzletmenetet gátló vagy sértő felhasználói hozzászólások törlésére, és ezzel összefüggésben, indokolt esetben a Felhasználó felfüggesztésére, kizárására.
 3. A Kampány letéti számlájára érkezett összeg alapján kalkulált Előzetes adat mint „eddig összegyűlt tőke” publikálása.

8.    Kampánygazdára és a Kampányra vonatkozó speciális szabályok

 1. A Kampánygazda kötelessége többek között
 2. a jóhiszemű magatartás és teljes valóságot tükröző adatok szolgáltatása
 3. az Éves Tőkelimit figyelése, azzal, hogy az EUR-ban megjelölt Tőkecél forintban kifejezett értékét a Kampány Első Napján közzétett MNB-középárfolyammal kell kiszámítania;
 4. a képviseletében eljáró személy(ek) mint Kampánygazdá(k) szabályos meghatalmazása, és a Meghatalmazottért való felelősségvállalás;
 5. a Kampányindítási Megállapodás aláírása a Tőkeportál Zrt.- vel a Kampányelőkészítés korai fázisában;
 6. a Kibocsátói megállapodás megkötése a letéti számla vezetőjével, és az arról való rendelkezés, hogy a Tőkeportált felhatalmazza a letéti számla egyenleg figyelésére. Kampánygazda tudomásul veszi, hogy a Kampány során befolyt letéti összegek felett nem rendelkezhet.
 7. A Kampánygazda vállalkozásnak a Kampányindítási megállapodást követően minden tőle telhetőt meg kell tennie a Vezető befektetőjének a megtalálásához. A Vezető befektető személyét a Tőkeportál Zrt. jóváhagyja.
 8. A Kampánydokumentációban megjelölnie a keresett tőke minimális és maximális összegét forintban (Tőkecél) és a befektetőknek felajánlott (minimális és maximális) üzletrészt százalékos formában. A szöveges tartalmakat a Portál által megadott angol és magyar nyelvű online formra feltöltenie;
 9. a Kampány során a Fórumon feltett kérdésekre 24 órán belül racionális válaszokat adnia;
 10. sikeres Kampány esetén haladéktalanul meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a tőkeemelés és a részvénykibocsátás érdekében;
 11. sikertelen Kampány esetében vállalnia kell a Befektetők által a Letéti számlára befizetett összegek visszautalásának a költségeit;
 12. a Kampánydokumentációban vállalt KPI riportok közzétételére és a közzétételt követően minimum 2 napon keresztül a felmerülő kérdésekre válaszoljon („információs idő”) amelyen belül a Befektetők a közzétett információkra vonatkozó jóhiszemű kérdéseit meg kell válaszolnia, illetve a válaszadás megtagadását indokolnia kell;
 13. a Kampányindítási megállapodásban foglalt további kötelezettségei teljesítésére, a pénzügyi (üzleti terv) megvalósítására, és ha 40 hónapon belül újabb tőkét von be, akkor az az utódíj megfizetésére.
 14. A Kampánydokumentáció gondos, pontos, valós és igazolható, lehetőleg mentor által validált adatokkal, alátámasztott előrejelzésekkel való elkészítése magyar és angol nyelven.
 15. A Tőkeportál Zrt. törekszik arra, hogy a Kampánygazda által nyújtott információk valódiságát a Kampány jóváhagyásakor illetve a Kampány alatt ellenőrizze, de Kampánygazda tudomásul veszi, hogyha olyan körülmény merül fel, olyan információ kerül napvilágra a Kampány alatt, a tőkeemelés bekövetkeztéig, amelynek ismeretében a Tőkeportál Zrt. a Kampány elindítását nem engedélyezte volna, akkor a Tőkeportál Zrt. a Kampány indításától elállhat, a kampányindítási szerződést felmondhatja és ez esetben a Kampánygazdának utasítania kell a letétkezelőt, hogy a befektetőknek a letéti számlára utalt pénzét utalja vissza.
 16. A Kampánygazda jogai
 17. A Kampánydokumentáció Portálra való feltöltése, annak jóváhagyatása 5 napon belül a Tőkeportállal, majd a Kampány indítása.
 18. a Kampányra való felkészülésben a Tőkeportál általános támogató segítéségét kérni, különös tekintettel a jogi, a tőkebevonással kapcsolatos és a kommunikációs kérdésekben.
 19. A Kampánygazdának további joga a Kampányindítástól való elállás akkor, ha annak a díjszabályzat szerinti esetleges költségeit vállalja.
 20. apró, az árat jelentősen nem befolyásoló, marketing – és kommunikációs célú ösztönzőket, juttatásokat felajánlani a befektetőnek. A Kampánygazdának jogi kötelezettsége van az általa felajánlott juttatás teljesítésére.
 21. zárt körben indítania a Kampányát, amely során a Kampány csak egyes, a Portálon Befektetői státuszú Felhasználók számára elérhető.
 22. a Befektetési Feltételekben szabályozni a Befektetők információs-, szavazati-, osztalékjogait.
 23. A Kampányoldalra feltöltött információk módosítása a Kampány alatt csak a Tőkeportál engedélyével, jóváhagyásával, és az erre való figyelemfelkeltéssel eszközölhetők.
 24. A Kampány minimum 45, maximum 60 napig tarthat, de a Minimum Tőkecél elérést követően hamarabb is lezárulhat akkor, ha azt a Tőkeportál sikeresnek minősíti. Indokolt esetben a Kampány sikeressége érdekében a Kampány meghosszabbítható.
 25. Sikeres kampány az, amely a Kampány Befektetési Feltételeit teljesíti, és eléri a Minimális Tőkecélt. A Tőkecél elérését a Tőkeportál igazolja, azt követően, hogy meggyőződött arról, hogy a Kampánygazda e célból nyitott letéti számláján, azonosított befektetőktől származó, a Minimum Tőkecélt elérő vagy azt meghaladó összeg jóváírásra került. A Kampánygazda a letéti számlán jóváírt összeghez az új részvények megkeletkeztetését és a részvényeknek a Részvényesek értékpapírszámláján történő jóváírását követően jut hozzá.

9.    Befektetőkre vonatkozó speciális szabályok

 1. Befektetőnek csak az azonosított és elfogadott befektetői státusszal rendelkező Felhasználók tekintendők. (Befektetői Profil). A Befektetői Profilt a Felhasználó törölheti, vagy a Tőkeportál engedélyével módosíthatja.
 2. A Felhasználók azonosítását és befektetői minősítését a Felhasználó által megadott adatok és az azok ellenőrzésére adott felhatalmazás alapján a Tőkeportál Zrt. vagy szakmai partnere végzi el, és arról a Felhasználót emailben értesíti.
 3. A Tőkeportál Zrt. ellenőrzi a Portálon regisztrált befektetők minősítését az alábbiak szerint:
 4. Minősített befektető

A minősített befektető a Bszt. 5. § (1) bekezdése 92. pontja alapján a szakmai ügyfél és az elfogadható partnernek minősülő befektető. Olyan személy, aki üzletszerűen, rendszeres gazdasági tevékenysége keretében befektetési tevékenységet végez.

A Bszt. 48-51. §-a szerint szakmai ügyfélnek vagy elfogadható partnernek tekinthető befektető, a hatályos magyar szabályozásnak megfelelő befektetés-kezelésre jogosító tevékenységi engedéllyel rendelkezik, a Tpt. szerint minősített befektetőnek számít.

 1. Nem minősített befektető
  1. Minősített befektetőnek nem minősülő jogi személy

Bármely jogi személy, amely jó gazdaként eljárva saját szabad pénzeszközeit a kockázatvállalási lehetőségeihez mérten befekteti a kampányokba. Nem rendelkezik a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő, befektetési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, illetve nem tekinthető minősített befektetőnek, és saját maga nevében, saját tőkéjét, saját javára és kockázatára fekteti be.

 1. Angyalbefektető

Tevékenységi engedéllyel nem rendelkező, nem feltétlenül (de ajánlottan) minősített befektetői minősítéssel rendelkező magánszemély befektető, aki magánszemélyként, saját stratégiai céljai mentén, jellemzően 3-20 M Ft-ot saját vagyonából, saját javára, saját kockázatára rendszeresen befektetve mentorálja is a korai szakaszban lévő startupokat. Az angyalbefektetők jellemzően saját vállalkozásból sikeresen exitáló, jelentős iparági ismeretekkel rendelkező, szakemberek.

 • Lakossági befektető

A lakossági befektető jelenti a közösségi finanszírozásban a „tömeget, a közösséget, a sokaságot”. Lakossági befektető az a nem minősített magánszemély, aki kisebb összegekkel, rendszeresen vagy rendszertelenül vesz részt egy-egy kampányban, a maga javára és kockázatára.

 1. Vezető befektető

Az az azonosított, magán-vagy jogi személy lehet Vezető befektető

 • akinek igazolt tőkepiaci tranzakciós tapasztalata van, ami lehet a Tőkeportálon lebonyolított legalább 3 befektetés összesen legalább 250,000.- Ft értékben, vagy egyéb igazolt befektetési tranzakció,
 • nem lehet a Kampánygazda vállalkozás dolgozója, tulajdonosa, beszállítója vagy annak közeli hozzátartozója, és nyilatkozik arról, hogy nincs a Kampánygazda vállalkozással kapcsolatos érdekellentéte.
 • vállalja legalább 10.000 EUR-nak megfelelő összeg befektetését,
 • törekedjen arra, hogy olyan befektetési feltételeket (term sheet) alakítson ki, amely a Kampány során befektető többi befektető érdekeivel nincs ellentétben, és a jövőben előálló esetleges érdekellentéteket is kezelni tudja. Árazása, amivel megszerzi a vállalt tulajdonrészt, lehet valamennyivel kedvezőbb a Kampány befektetőknél, tekintettel az általa vállalt feladatokra és felelősségre, feltéve, ha azt a Tőkeportál jóváhagyja és azt a Befektetési Feltételekben a Kampánygazda közzéteszi.
 1. A befektetői kérdőív kitöltése

A Befektetői regisztráció során a befektető kockázatviselési képességeinek felmérését, az ismeretterjesztést szolgáló kérdőív, ami abban segít, hogy a befektető a saját kockázatvállalási képességeit meg tudja határozni.

 1. Adatmegfelelőség

Befektető csak az azonosításhoz megadott (később módosítható), saját bankszámlá(k) egyikéről indíthatja az utalást a letéti számlára annak érdekében, hogy azonosítható maradjon az utalása, és az értékpapírok allokációját csak a saját nevére szóló előre megadott értékpapírszámlára kérheti. Adathiány miatt vagy adategyeztetési eljárásért a Tőkeportál adminisztrációs díjat számíthat fel.

 1. A befektetés folyamata
  • A Tőkeportál nem bonyolítja le a befektetést, azaz nem párosítja az ajánlatokat, csak a megfelelő információkat teszi közzé. A Befektető maga hozza és hajtja végre a döntését A Tőkeportálon kétféle kampány folyhat: jegyzés útján forgalomba hozandó részvényekre, vagy az Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozatokért folyó Kampány.
  • Jegyzés esetén a Befektető a befektetni kívánt összeg bejelölése után a részvények kibocsátási értékének elutalásával tette meg jegyzését.
  • Előzetes Kötelezettségvállalásért folyó Kampány esetén a Befektetői profillal rendelkező felhasználó az arra szolgáló felületen bejelöli azt a forint összeget, amennyiért az adott Kampányban bemutatott vállalkozás részvényeiből vásárolni tervez. Az ezen összegből számított részvénydarabszám kifizetésére és átvételére előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesz és befizeti a letétet, majd a Kampány lejáratakor, annak utolsó napját követő 3 napon belül kiegyenlíti az előleg és a teljes kibocsátási érték közötti különbözetet.
 2. A befektetéssel kapcsolatos műveletek
 • anonim/nevesített befektetésről való döntés: a nemzetközi jó gyakorlatnak megfelelően, a Felhasználó a saját publikus kilétére vonatkozó információt saját maga kezeli akként, hogy a Befektetési szándék jelzésekor eldöntheti, a nevét a portálon kijelezzük –e
 • A Felhasználó az Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozatát a Kampány Utolsó Napját megelőző banki munkanapig vonhatja vissza. Ha a Befektető Előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesz, de az átvenni vállalt részvények teljes kibocsátási értékét nem fizeti meg, úgy az általa megfizetett előleg – függetlenül attól, hogy sikeres volt-e a Kampány vagy nem – a meghiúsulási kötbér jogcímén a Kampánygazdát illeti meg.

10.  Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok

 1. A Tőkeportál Zrt. szellemi tulajdonát képezi a Portál működésének know how-ja, és a közzétett ismertető anyagok. Minden jog fenntartva.
 2. A Tőkeportál Zrt. nem vonható felelősségre a harmadik fél által a Portálra feltöltött tartalomért (ideértve a befektetői és kampány aloldalakat), beleértve a befektetői információkat, a vállalkozást/kampányt bemutató videókat, képeket, animációkat és írásban közölt információkat. A Tőkeportál Zrt. kizárólag azért felel, hogy a közzétett kampányok a Tőkeportál Zrt. szabályzatainak megfeleljenek. Ennek keretein belül mindent megtesz a prudenciális, üzleti, etikai és befektető-védelmi szempontoknak való megfeleltetésért.
 3. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a Portálon lévő tartalom szellemi tulajdont sért, úgy ezt a Tőkeportál Zrt.-nek a hello@tokeportal.hu email címen bejelentheti megjelölve az alábbiakat:
 • A szellemi tulajdon sértés pontos helyét a Portálon
 • A szellemitulajdonjog-sértésre vonatkozó részletes és alapos állításokat, egybefüggő, összefüggő szövegként magyar vagy angol nyelven.
 • A szellemi tulajdonra szolgáló bizonyítékot.

A Tőkeportál Zrt. a bejelentéseket megvizsgálja, és amennyiben a bejelentés megalapozott, úgy megteszi a szükséges intézkedéseket.

11.  A Portálon található információk felhasználása

 1. A Portálra feltöltött anyagok, dokumentumok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak, befektetési ajánlatnak vagy ajánlattételi felhívásnak. Ezek célja kizárólag a forrást kereső vállalkozások, illetve a finanszírozandó projektek megismertetése a Felhasználókkal, valamint segítséget kívánnak nyújtani ahhoz, hogy a Felhasználók döntéseik meghozatalához kellő információval rendelkezzenek. A befektetési döntést – az összes körülmény mérlegelésével – a Felhasználónak kell meghozni, a Tőkeportál Zrt. nem vállal felelősséget a Felhasználó azon intézkedésekért és cselekvésért, amelyeknek alapjául szolgált a Portálon lévő tartalom.
 2. A Felhasználó felelőssége, hogy a Portálon elérhető anyagokat, információkat megfelelően mérlegelje, és a kockázatvállalási hajlandóságának és kockázatvállalási képességének megfelelő finanszírozandó projektet válassza ki.

12.  A Portál tiltott használata

 1. A Tőkeportál Zrt. megtiltja a Portál használatát a Felhasználók számára az alábbiakra vonatkozóan:
 • A Portálon található jogvédelemmel ellátott tartalmak módosítása, letöltése, átadása, terjesztése, értékesítése részben vagy egészben a Tőkeportál Zrt. írásos engedélye nélkül.
 • A Tőkeportál Zrt. által nyújtott szolgáltatás értékesítése és a Portálon található dokumentumok, tartalmak továbbítása.
 • A befektetőkkel való marketing célú és/vagy olyan típusú kapcsolatfelvétel, amely nem köthető a Tőkeportál Zrt. által nyújtott szolgáltatáshoz.

13.  Informatikai támadás, vírusok kezelése

 1. A Portál informatikai támadása tiltott tevékenységnek minősül beleértve a vírusok, trójai programok és egyéb információ technológia szempontjából a Portálra káros programokat.
 2. Amennyiben a Felhasználó megsérti a fenti rendelkezést, akkor bűncselekményt követ el; a Büntető Törvénykönyv szerint felelősségre vonható.
 3. Bár a Tőkeportál Zrt. mindent megtesz a kárt okozó támadások kivédéséért, Tőkeportál Zrt.-t nem terheli jogi felelősség a külső informatikai támadás miatt bekövetkező Felhasználói károk miatt.

14.  Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

 1. A Tőkeportál Zrt. jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, ha az ügyletre vonatkozó egyedi szerződés vagy megállapodás rendelkezései a szerződés feltételeinek egyoldalú módosítását a Tőkeportál Zrt. számára meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére egyértelműen lehetővé teszik. A Tőkeportál Zrt. akkor is jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, ha erre jogerős bírósági ítélet, illetve hatósági határozat kötelezi, jogszabályi rendelkezés ezt megköveteli, valamint ha a módosítás a Felhasználóra nézve nem kedvezőtlen.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásáról a Tőkeportál Zrt. legalább 15 nappal a hatálybalépést megelőzően hirdetmény formájában értesíti Felhasználóit. Ha a Felhasználó a hatálybalépésig észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a változást részéről elfogadottnak kell tekinteni.
 3. Amennyiben a Felhasználó az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatása következtében nem kívánja a Tőkeportál Zrt. szolgáltatásait igénybe venni, jogosult 30 napos határidővel az Tőkeportál Zrt.-vel kötött szerződést felmondani, a Portálon lévő regisztrációját visszavonni, a befektetői profilját töröltetni.

*KOCKÁZATOK

Kockázati Figyelmeztetés

A tokeportal.hu oldalon a befektetési lehetőséggel kapcsolatos teljes körű és átfogó információk csak azon befektetők számára érhetőek el, akiket a Tőkeportál Zrt. jóváhagyott. A Tőkeportál nem nyújt befektetési tanácsokat, nem tesz ajánlásokat a befektetésre. A kezdő vállalkozásokba történő befektetés jelentős kockázattal jár, amelynek eredményeképpen a befektető a befektetett összeg egy részét vagy egészét elveszítheti illetve várhatóan több évig nem fér hozzá a befektetett tőkéjéhez. A Tőkeportál Zrt. felhívja a regisztrált befektetők figyelmét arra, hogy kizárólag abban az esetben fektessenek be a tokeportal.hu platformon elérhető vállalkozásokba, ha a felmerülő kockázatokat vállalni tudják.

LINKEDIN

@Tokeportal

FACEBOOK

@Tokeportal

EMAIL

hello@tokeportal.hu